Bước 1: Chọn Tướng

Trận:

Tư chất:

Bước 2: Chọn Tướng lên trận

HƯỚNG DẪN

Chọn tướng lên trận và kích duyên để tăng thêm thuộc tính

Kích duyên càng nhiều thì thuộc tính và sức mạnh càng cao

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Nhân vật

Kích hoạt Liên Kết 0

Xem kết quả Làm lại

Liên Kết Tướng

Bước 3:Kết Quả

Thông tin kích duyên:

THÔNG TIN HỢP KÍCH:

* Click vào "xem link" để xem video clip hợp kích hoặc button "Làm lại" để chọn tướng khác

trận hình đề cử

Nước Ngụy

Đội Hình Ngụy

Nước Thục

Đội Hình Thục

Nước Ngô

Đội Hình Ngô

Quần Hùng

Đội Hình Quần Hùng