BẢO VẬT NGUYÊN THẠCH

TINH VỆ NGUYÊN THẠCH – CHÚC LONG NGUYÊN THẠCH


Đá Khảm Bảo Vật có 2 loại:
Tinh Vệ Nguyên Thạch và Chúc Long Nguyên Thạch

Điều Kiện:

- Tính năng Khảm Bảo Vật mở khi nhân vật đạt level 83

- Chỉ có thể khảm Nguyên Thạch lên bảo vật cam, đỏ và hoàng kim.

Số Lượng Nguyên Thạch Bảo Vật:

- Chúc Long: 8 Nguyên Thạch Đỏ, 3 Nguyên Thạch Cam, 3 Nguyên Thạch Tím

- Tinh Vệ: 8 Nguyên Thạch Đỏ, 3 Nguyên Thạch Cam, 3 Nguyên Thạch Tím