TÍNH NĂNG TRẬN PHÁP

► Điều Kiện: Đạt cấp 90 sẽ mở tính năng Trận Pháp.

► Nội Dung: 

♦ Kích hoạt Trận Pháp:

• Mỗi Trận Pháp đều có 6 trận vị thường và 1 trận vị đặc biệt.
• Trận vị thường có thể luyện tập trực tiếp, trận vị đặc biệt cần luyện tập hết tất cả trận vị thường mới được luyện tập.
• Người chơi cần Tướng Cam, Tướng Đỏ, Tướng Hoàng Kim chỉ định kích hoạt trận vị thường. Với trận vị đặc biệt người chơi chỉ cần Ngọc Bích.
• Người chơi cần phải đạt được Quân Hàm yêu cầu mới có thể kích hoạt Trận Pháp.

♦ Thuộc tính Trận Pháp:

• Sau khi luyện tập Trận Pháp các loại thuộc tính sẽ tăng.
• Tất cả thuộc tính đều là thuộc tính PK, có hiệu lực với toàn thể Võ Tướng ra trận.


Trận Pháp Trận Vị Tướng Ngọc Bích Tăng Chỉ Số Quân Hàm Lực Chiến
Viên Hình Trận Tiên Phong 2*Điển Vi, 2*Hứa Chử, 2*Tào Phi 15000 HP 720000
Tiên Phong 2*Quan Vũ, 2*Trương Phi, 2*Khương Duy 2000 Công 720000
Trung Quân 2*Mã Siêu, 2*Hoàng Trung, 2*Ngụy Diên 1000 P.Phòng 720000
Trung Quân 2*Trương Liêu, 2*Trương Hợp, 2*Tào Nhân 1000 V.Phòng 720000
Hậu Dực 2*Giả Hủ, 2*Công Tôn Toản, 2*Vu Cát 8% Chính Xác 720000
Hậu Dực 2*Tôn Kiên, 2*Thượng Hương, 2*Lữ Mông 8% Né 720000
Đại Tướng 500 6% HP 720000
Phong Thỉ Trận Tiền Phong 2*Đổng Trác, 2*Hoa Hùng, 2*Viên Thuật 15000 HP Trung Lang 720000
Tiền Phong 2*Cam Ninh, 2*Lữ Mông, 2*Lỗ Túc 2000 Công 720000
Phong Dực 2*Tào Phi, 2*Chân Cơ, 2*Hạ Hầu Đôn 1000 V.Phòng 720000
Phong Dực 2*Bàng Thống, 2*Từ Thứ, 2*Mã Siêu 1000 P.Phòng 720000
Phong Vĩ 2*Viên Thiệu, 2*Viên Thuật, 2*Trương Giác 8% Kháng Bạo 720000
Phong Vĩ 2*Tôn Quyền, 2*Thái Sử Từ, 2*Lục Tốn 8% Bạo Kích 720000
Phong Thỉ 500 6% Công 720000
Tam Tài Trận Thiên Vị 2*Tôn Sách, 3*Đại Kiều, 3*Tiểu Kiều 3000 Công Kinh Doãn 1080000
Thiên Vị 2*Tào Tháo, 3*Quách Gia, 3*Trương Liêu 22500 HP 1080000
Địa Vị 2*Chu Du, 3*Tiểu Kiều, 3*Tôn Quyền 1500 P.Phòng 1080000
Địa Vị 2*Tư Mã Ý, 3*Tuân Úc, 3*Tào Nhân 1500 V.Phòng 1080000
Nhân Vị 2*Triệu Vân, 3*Lưu Bị, 3*Từ Thứ 12% Chính Xác 1080000
Nhân Vị 2*Tả Từ, 3*Hoa Đà, 3*Giả Hủ 12% Né 1080000
Thượng Tướng 1000 9% HP 1080000
Tinh Thần Trận Nhật Quang 2*Lữ Bố, 3*Điêu Thuyền, 3*Hoa Hùng 3000 Công Thượng Thư 1080000
Nhật Quang 2*Triệu Vân, 3*Lưu Bị, 3*Trương Phi 22500 HP 1080000
Nguyệt Hoa 2*Gia Cát Lượng, 3*Nguyệt Anh, 3*Ngụy Diên 1500 P.Phòng 1080000
Nguyệt Hoa 2*Tôn Sách, 3*Đại Kiều, 3*Cam Ninh 1500 V.Phòng 1080000
Tinh Thái 2*Tư Mã Ý, 3*Tuân Úc, 3*Quách Gia 12% Bạo Kích 1080000
Tinh Thái 2*Tả Từ, 3*Hoa Đà, 3*Trương Giác 12% Kháng Bạo 1080000
Hoàn Vũ 1000 9% Công 1080000
Bắc Đẩu Trận Dao Quang 1*Nam Hoa, 2*Tả Từ, 3*Vu Cát 10000 Công Vệ Tướng 3600000
Khai Dương 1*Lục Kháng, 2*Chu Du, 3*Lục Tốn 5000 V.Phòng 3600000
Ngọc Hành 1*Vương Dị, 2*Tào Tháo, 3*Chân Cơ 5000 P.Phòng 3600000
Thiên Quyền 1*Gia Cát Quả, 2*Tả Từ, 3*Nguyệt Anh 75000 HP 3600000
Thiên Cơ 1*Tử Thượng, 2*Tư Mã Ý, 3*Trương Hợp 40% Chính Xác 3600000
Thiên Toàn 1*Lư Thực, 2*Lữ Bố, 3*Công Tôn Toản 40% Né 3600000
Thiên Xu 2000 30% Giảm ST 3600000
Ngũ Hành Trận Kinh Môn 1*Chu Cơ, 2*Tôn Sách, 3*Thượng Hương 10000 Công Đô Đốc 3600000
Sinh Môn 1*Mã Vân Lộc, 2*Triệu Vân, 3*Khương Duy 5000 V.Phòng 3600000
Đỗ Môn 1*Thủy Kính, 2*Gia Cát Lượng, 3*Bàng Thống 5000 P.Phòng 3600000
Cảnh Môn 1*Mộc Lộc Vương, 2*Lữ Bố, 3*Đổng Trác 75000 HP 3600000
Hưu Môn 1*Chu Hoàn, 2*Chu Du, 3*Lỗ Túc 40% Bạo Kích 3600000
Thương Môn 1*Quản Lộ, 2*Tào Tháo, 3*Hạ Hầu Đôn 40% Kháng Bạo 3600000
Khai Môn 2000 30% Buff ST