Dịch định càn khôn


♦ Thời gian diễn ra: 0h00 ngày 16/11 – 23h59 ngày 18/11
♦ Điều kiện tham gia: Cấp độ nhân vật 30
♦ Phạm vi: S1 - S1597 (Server từ 40 ngày trở lên, server cuối sẽ có event sau 4h sáng)
♦ Nội dung tổng quan:
♠ Sự kiện diễn ra trong 4 ngày:
• 3 ngày đầu có thể tham gia Rút Thưởng, làm nhiệm vụ, mua bán trong Tiệm Kỳ Hồn và nhận Thưởng trong Kho Tạm Thời. 
• Ngày cuối chỉ có thể mua bán trong Tiệm Kỳ Hồn và nhận Thưởng trong Kho Tạm Thời.

♠ Cách rút thưởng:
• Đây là hoạt động rút thưởng, Kho Thưởng là đạo cụ, Mảnh Tướng hiển thị trong Bàn Cờ.
• Chúa Công có thể quay thưởng bằng cách ném Xúc Xắc, Xúc Xắc rơi vào ô nào thì được nhận thưởng ở ô đó.


• Rút thưởng gồm rút 1 lần và liên tục 5 lần, liên tục 5 lần sẽ đảm bảo: Ít nhất Xúc Xắc rơi ở [Khu Mảnh Tướng Hán] của 3 ô trung tâm.


• Ngoài ra, mỗi lần rút thưởng sẽ nhận Kỳ Hồn, số lượng Kỳ Hồn bằng điểm Xúc Xắc x100.

♠ Nhận, bán và mua:
• Chúa Công có thể dùng Kỳ Hồn nhận được để mua đạo cụ trong Tiệm Kỳ Hồn.


• Đạo cụ và vật phẩm nhận từ rút thưởng và mua ở Tiệm Kỳ Hồn sẽ không vào thẳng Túi của Chúa Công, mà sẽ vào Kho Tạm Thời của hoạt động, Chúa Công có thể bán và nhận trong Kho Tạm Thời.


• Để nhận đạo cụ và Võ Tướng trong Kho Tạm Thời cần tốn Kỳ Hồn, Mảnh Tướng cần ghép thành Võ Tướng mới được nhận.


• Chúa Công có thể bán mảnh và đạo cụ không cần để nhận Kỳ Hồn, sau đó sử dụng các Kỳ Hồn này để mua mảnh mình cần hay ghép để nhận Võ Tướng.


 • Số lượng Kỳ Hồn cần để nhận vật phẩm:
Vật phẩm
 Kỳ Hồn
Võ Thánh Quan Vũ
40,000
Phụng Nghi Điêu Thuyền
40,000
Thiên Nghĩa Thái Sử Từ
40,000
Lạc Thần Chân Cơ
40,000
Bạo Chúa Đổng Trác
40,000
Thiên Hương Đại Kiều
40,000
U Hoàng Tào Phi
40,000
Anh Hào Trương Phi
40,000
Phi Tướng Lữ Bố
40,000
Xích Loan Tôn Thượng Hương
40,000
Hổ Si Hứa Chử
40,000
Sóc Nguyệt Trương Hợp
40,000
Kiêu Cốt Viên Thuật
40,000
Linh Tú Hoàng Nguyệt Anh
40,000
Phá Lỗ Tôn Kiên
40,000
Bá Võ Tôn Sách
40,000
Hùng Ưng Trương Liêu
40,000
Dương Cổ
30,000
Đỗ Dự
30,000
Tuân Quán
30,000
Lý Tú
30,000
Tư Mã Viêm
30,000
Lưu Linh
30,000
Giả Nam Phong
30,000
Phan An
30,000
Lục Cơ
30,000
Văn Ương
30,000
Lục Châu
30,000
Vệ Giới
30,000
Tử Thượng
20,000
Vương Dị
20,000
Quản Lộ
20,000
Chu Bất Nghi
20,000
Thủy Kính
20,000
Gia Cát Quả
20,000
Mã Vân Lộc
20,000
Đổng Uyên
20,000
Chu Cơ
20,000
Lục Kháng
20,000
Chu Hoàn
20,000
Tôn Cơ
20,000
Nam Hoa
20,000
Lư Thực
20,000
Mộc Lộc Vương
20,000
Đổng Bạch
20,000
Thần Binh H.Kim
300
Lễ Ký
270
Chu Dịch
270
Thanh Long Nguyên Thạch
320
Huyền Vũ Nguyên Thạch
320
Bạch Hổ Nguyên Thạch
320
Chu Tước Nguyên Thạch
320
Đá Khắc Chúc Long
2
Đá Khắc Tinh Vệ
2
 Xuyên Tâm Tiễn
20
Chiêm Tinh Bàn
20
Dây Bắt Ngựa
20
Huyền Bát Quái
10
Nguyên Bảo
0
Nhật Nguyệt Chiếu Bích
0

♠ Nhận và tăng cấp Xúc Xắc:
• Chúa Công có thể thông qua Nhiệm Vụ Ngày, Mua Quà, Mua Ngọc Bích để nhận đạo cụ rút thưởng - Xúc Xắc.


• Danh sách các nhiệm vụ:
Nhiệm vụ
Xúc Xắc
Khiêu chiến PB Chính Tuyến hoặc Tinh Anh thành công 25 lần
1
Khiêu chiến PB Chính Tuyến hoặc Tinh Anh thành công 50 lần
2
Khiêu chiến PB Chính Tuyến hoặc Tinh Anh thành công 75 lần
3
Khiêu chiến PB Chính Tuyến hoặc Tinh Anh thành công 100 lần
4
Du Ngoạn 25 lần
1
Du Ngoạn 50 lần
2
Du Ngoạn 75 lần
3
Du Ngoạn 100 lần
4
Tham gia Boss Quân Đoàn 12 giờ 1 lần
1
Tham gia Boss Quân Đoàn 12 giờ 2 lần
1
Tham gia Boss Quân Đoàn 19 giờ 1 lần
1
Tham gia Boss Quân Đoàn 19 giờ 2 lần
1
Tham gia Vấn Đáp 1 lần
1
Tham gia Vấn Đáp 2 lần
1
Tham gia Thí Luyện Quân Đoàn 1 lần
1
Tham gia Thí Luyện Quân Đoàn 2 lần
1
Tham gia Thí Luyện Quân Đoàn 3 lần
1
*Lưu ý: Nhiệm vụ qua ngày sẽ không được làm mới
• Xúc Xắc ban đầu là Xúc Xắc 6 mặt, phạm vi điểm 1-6, đạt số lần tích lũy ném, Chúa Công có thể tăng cấp Xúc Xắc trong giao diện Ban Phúc, tối đa được tăng đến 12 mặt.


♠ Thu hồi:
• Hoạt động kết thúc, Kỳ Hồn và Xúc Xắc chưa tốn, thưởng chưa nhận trong Kho Tạm Thời, sẽ thu hồi theo tỉ lệ 1 Kỳ Hồn = 1 Nguyên Bảo, 1 Xúc Xắc = 175 Nguyên Bảo.