Tích Lũy Tiêu Ngọc Bích

► Thời gian diễn ra: 00:00 21/12/2020 - 23:59 23/12/2020
► Phạm vi: S1 - S569 (server đã mở trên 7 ngày, ngày thứ 8 có thể tham gia event)
► Nội dung: Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, Chúa công tiêu Ngọc Bích sẽ được tích lũy để nhận vật phẩm sự kiện.

Số Ngọc Bích cần tích lũy:

Số Ngọc BíchLần đổiQuà nhận được
Tùy Chọn Rương Lễ Ký-Chu Dịch*1 hoặc
Rương Chiến Quốc*2 hoặc
Rương Trân Bảo*10 hoặc
Thần Binh Cam*5 hoặc
Trí Hoán Phù*3 hoặc
Nguyên Thạch*1 hoặc
Cẩm Nang Cam Chọn*1 hoặc
Rương Chọn Set Cam 1*4
Tùy Chọn Rương Lễ Ký-Chu Dịch*1 hoặc
Rương Chiến Quốc*2 hoặc
Rương Trân Bảo*10 hoặc
Thần Binh Cam*5 hoặc
Trí Hoán Phù*3 hoặc
Nguyên Thạch*1 hoặc
Cẩm Nang Cam Chọn*1 hoặc
Rương Chọn Set Cam 2*2
Tùy Chọn Rương Lễ Ký-Chu Dịch*2 hoặc
Rương Chiến Quốc*4 hoặc
Rương Trân Bảo*15 hoặc
Thần Binh Cam*10 hoặc
Trí Hoán Phù*6 hoặc
Nguyên Thạch*2 hoặc
Cẩm Nang Cam Chọn*1 hoặc
Rương Chọn Set Cam 2*2
Tùy Chọn Rương Lễ Ký-Chu Dịch*4 hoặc
Rương Chiến Quốc*8 hoặc
Rương Trân Bảo*30 hoặc
Trạch Hiền Lệnh*3 hoặc
Nguyên Thạch*4 hoặc
Rương Chọn Cẩm Nang Đỏ*1 hoặc
Rương Tướng Đỏ*1 hoặc
Rương Chọn Set Phá Quân*1
Tùy Chọn Rương Trân Bảo*50 hoặc
Nguyên Thạch*8 hoặc
Rương Chọn Thẻ Biến Thân Cam*1 hoặc
Rương Tướng Đỏ*1 hoặc
Rương Chọn Cẩm Nang Đỏ*1 hoặc
Rương Chọn Set Thần Long*1
Tùy Chọn Rương Chọn Danh Tướng Cam*1 hoặc
Rương Chọn Chiến Mã*1 hoặc
Rương Thần Thú-Chọn*1 hoặc
Rương Chọn CN H.Kim*1
Tùy Chọn Rương Chọn Vũ Khí Danh Tướng Cam*1 hoặc
Rương Chọn Chiến Mã*1 hoặc
Rương Thần Thú-Chọn*1 hoặc
Rương Chọn CN H.Kim*1