Gói Ngọc Bích đặc biệt

♦ Thời gian diễn ra: từ ngày 28/11 - 30/11
♦ Phạm vi: S1 - S1650
Sở hữu sớm Lưu Linh Phá Mệnh 6 với gói bán Tướng Tấn đặc biệt.
GÓI NẠP NGỌC BÍCH (sẽ reset số lần mua khi qua ngày)
Giá Ngọc Bích
Vật phẩm
Số lượng
Số lần mua
9999
Tướng Tấn Ngẫu Nhiên
1
5
12222
Rương Chọn Tướng Tấn
1
5
24444
Rương Chọn Tướng Hán
1
5