Gói Ngọc Bích đặc biệt

♦ Thời gian diễn ra: từ ngày 09/02 - 11/02

♦ Phạm vi: S1 - S1713

Số lần mua không reset khi qua ngày
Giá Ngọc Bích
Lựa chọn 1
Lựa chọn 2
Lựa chọn 3
Số lần mua
50
Thần Tài Nguyên Bảo*10
 
 
15
150
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên*2
Phượng Thổ Hoa*10
Thần Thú Ngẫu Nhiên*2
10
250
Rương Trang Bị Ngẫu Nhiên*2
Hồ Lô Linh Bảo*1
Rương Chọn Trân Bảo*4
15
560
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên*7
Trí Hoán Phù*4
Thần Binh H.Kim*1
15
800
Rương Chọn Trân Bảo*16
Rương Chiến Quốc*4
Rương Chọn Lễ Ký-Chu Dịch*1
15
1600
Rương Chọn Chu Dịch Lễ Ký*2
Rương Chọn Trân Bảo*32
Thần-Trí Hoán Phù*4
15
2400
Rương Chọn Linh Ngọc*1
Hồ Lô Tử Kim*5
Rương Chọn Trân Bảo*48
15
3600
Rương Chọn Mệnh Tinh Đỏ*1
Biến Thân Cam Nam Ngẫu Nhiên*1
Biến Thân Cam Nữ Ngẫu Nhiên*1
15
5400
Chiến Mã Cam Ngẫu Nhiên*1
Thần Thú Cam Ngẫu Nhiên*1
Biến Thân Đỏ Ngẫu Nhiên*1
3
7800
Đá Hàng Vạn Chu Tước*1
Đá Hàng Vạn Thanh Long*1
Đá Hàng Vạn Chúc Long*1
3
12000
 Đại Danh Tướng Yến Tiệc*1 
Rương Chọn Vũ Khí Cam*1
HV Kim-Diệu Hoa*1
2
20000
Bút Thần Lai (60 ngày)*80
Phục Hy Thủy Kính (60 ngày)*80
Ngũ Hành Tiên Ngọc (60 ngày)*80
1
32000
Rượng Tướng Hùng Đồ Bá Nghiệp Tự Chọn*1
TL Hồn-Thị Huyết*1
CL Linh-Truy Hồn*1
1