MÁY CHỦ TỪ 8-29 NGÀY


Một sự kiện gói quà đặc biệt dành riêng đến các Chúa Công VIP. Nhanh tay vào game thử vận may xem Gói Quà VIP của mình có gì nhé.

Điều kiện:
 Máy chủ mở từ 8-29
Thời gian: 0:00 12/12/2019 – 23:59 12/12/2019
Nội dung: Gói Quà VIP sẽ được mở bán mục Hoạt Động trong game trong 1 ngày 12/12. Dựa vào cấp VIP của Chúa Công, Chúa Công sẽ hiển thị ngẫu nhiên các gói vật phẩm
Thể lệ: Mỗi Chúa Công sẽ có một sự kiện Gói Quà VIP khác nhau. Mỗi gói sẽ bao gồm 4 ô vật phẩm với các giá trị tương ứng khác nhau

Thông tin chi tiết vật phẩm GÓI QUÀ VIP
Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ hiển thị ngẫu nhiên 1 vật phẩm trong 1 gói quà.
VIP Giá Gói Ngẫu nhiên 1 trong 3 vật phẩm
VIP 0- VIP 4 22k 300 NB    
109k Đá Luyện - Cao x 40 Item rút thưởng tùy chọn x 5 Rương Tứ Thần x 3
299k Đá Luyện Cao x 130 Rương Tứ Thần x 8 Thần Binh Đỏ x 3
VIP Giá Gói Ngẫu nhiên 1 trong 4 vật phẩm
VIP 5 - VIP 6 109k Đá Luyện - Cao x 40 Item rút thưởng tùy chọn x 5 Rương Tứ Thần x 3  
299k Đá Luyện Cao x 130 Rương Tứ Thần x 8 Thần Binh Đỏ x 3  
599k Đá Luyện Hiếm x 140 Rướng Tứ Thần x 16 Thần Binh Đỏ x 6 C.N Cam Tùy Chọn x 1
VIP Giá Gói Ngẫu nhiên 1 trong 4 vật phẩm
VIP 7 - VIP 8 299k Đá Luyện Cao x 130 Rương Tứ Thần x 8 Thần Binh Đỏ x 3  
599k Đá Luyện Hiếm x 140 Rướng Tứ Thần x 16 Thần Binh Đỏ x 6 C.N Cam Tùy Chọn x 1
899k Mảnh Phá Quân x 50 Thần Binh Đỏ x 9 Rương Tứ Thần x 25 Đá Luyện - Hiếm x 210
VIP Giá Gói Ngẫu nhiên 1 trong 4 vật phẩm
VIP 9 - VIP 11 299k Đá Luyện Cao x 130 Rương Tứ Thần x 8 Thần Binh Đỏ x 3  
899k Mảnh Phá Quân x 50 Thần Binh Đỏ x 9 Rương Tứ Thần x 25 Đá Luyện - Hiếm x 210
1499k Đá Luyện - Hiếm x 350 Thần Binh Đỏ x 15 Rương Tứ Thần x 40  
VIP Giá Gói Ngẫu nhiên 1 trong 4 vật phẩm
VIP 12 - VIP 13 299k Đá Luyện Cao x 130 Rương Tứ Thần x 8 Thần Binh Đỏ x 3  
599k Đá Luyện Hiếm x 140 Rướng Tứ Thần x 16 Thần Binh Đỏ x 6 C.N Cam Tùy Chọn x 1
1499k Đá Luyện - Hiếm x 350 Thần Binh Đỏ x 15 Rương Tứ Thần x 40  
1999k C.N Đỏ Tùy Chọn x 1 Tướng Đỏ x 1 C.N Cam Tùy Chọn x 3 Rương Tứ Thần x 55
VIP Giá Gói Ngẫu nhiên 1 trong 4 vật phẩm
VIP 14 - VIP 15 299k Đá Luyện Cao x 130 Rương Tứ Thần x 8 Thần Binh Đỏ x 3  
599k Đá Luyện Hiếm x 140 Rướng Tứ Thần x 16 Thần Binh Đỏ x 6 C.N Cam Tùy Chọn x 1
1499k Đá Luyện - Hiếm x 350 Thần Binh Đỏ x 15 Rương Tứ Thần x 40  
1999k C.N Đỏ Tùy Chọn x 1 Tướng Đỏ x 1 C.N Cam Tùy Chọn x 3 Rương Tứ Thần x 55
VIP Giá Gói Ngẫu nhiên 1 trong 4 vật phẩm
VIP 16 299k Đá Luyện Cao x 130 Rương Tứ Thần x 8 Thần Binh Đỏ x 3  
599k Đá Luyện Hiếm x 140 Rướng Tứ Thần x 16 Thần Binh Đỏ x 6 C.N Cam Tùy Chọn x 1
1499k Đá Luyện - Hiếm x 350 Thần Binh Đỏ x 15 Rương Tứ Thần x 40  
1999k C.N Đỏ Tùy Chọn x 1 Tướng Đỏ x 1 C.N Cam Tùy Chọn x 3 Rương Tứ Thần x 55