Khuyến mãi ngày đôi

• Thời gian: 0h00 ngày 07/07 - 23:59 ngày 08/07 (qua ngày không tạo mới lượt khuyến mãi)

• Phạm vi: All server

• Chi tiết: Khi mở event, mỗi khi Chúa Công nạp các gói Ngọc Bích sau đây lần đầu tiên trên TRANG NẠP sẽ được nhận code Rương Tướng Đỏ-Kim May Mắn tương ứng. Đặc biệt khi nạp gói Promotion 109 Chúa Công sẽ chắc chắn nhận được 1 Rương Tướng Kim Ngẫu Nhiên chỉ với 109k.

STT Gói nạp Code nhận thêm
1 Rương Tướng Đỏ-Kim May Mắn x1
2 Rương Tướng Đỏ-Kim May Mắn x10
3 Rương Tướng Đỏ-Kim May Mắn x15
4 Rương Tướng Đỏ-Kim May Mắn x30
5 Rương Tướng Đỏ-Kim May Mắn x46
6 Rương Tướng Đỏ-Kim May Mắn x78
7 Rương Tướng Đỏ-Kim May Mắn x105
8 Rương Tướng Kim Ngẫu Nhiên x1

*Lưu ý: Khuyến mãi chỉ áp dụng 1 lần trên mỗi gói khi nạp trên TRANG NẠP VÀ CHỈ ÁP DỤNG CHO NHỮNG GÓI NẠP KỂ TRÊN