Nạp tích lũy 14 ngày

♦ Thời gian: từ 0:00 ngày 09/02 – 23h59 ngày 22/02 (14 ngày)

♦ Phạm vi: S1 - S1734

♦ Tham gia tại: Giao diện chính → Hoạt Động → Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải).

♦ Thể lệ:
• Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp hoặc thanh toán trực tiếp trong game.
• Số lượng nạp trong ngày đạt tới mốc nhất định sẽ được chọn quà.
• Tổng số event tích nạp chạy song song: 4

Event tích nạp ngày (KHÔNG reset khi qua ngày)
Mệnh giá tích lũy
Lựa chọn 1
Lựa chọn 2
Lựa chọn 3
20,000
Rương Chọn Trân Bảo*10
Thần Tài Nguyên Bảo*10
 
100,000
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên*2
 
 
200,000
Rương Chọn Đá T.Luyện*180
Rương Chọn Đá Khắc Bảo Vật*180
Rương Chọn Linh Ngọc*1
500,000
Rương Chiến Quốc*6
Thăng Đằng Thạch*12
Rương Chọn Đá Thô*2
1,500,000
Rương Chọn Đá Thần Binh*2
Rương Chọn Đá Thô*4
Linh Lung Ngọc Tỏa*2
2,000,000
Rương Chọn Chu Dịch Lễ Ký*4
Thăng Đằng Thạch*24
Hồ Lô Linh Bảo*6
3,000,000
Linh Lung Ngọc Tỏa*2
Rương Chọn Linh Ngọc*3
Thăng Đằng Thạch*36
4,500,000
Thần Binh H.Kim*10
Nguyên Thạch Phỉ Thúy*2
Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch*6
6,500,000
Thần Binh H.Kim*15
Hồ Lô Tử Kim*8
Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch*10
9,500,000
C.Nang kim-Chọn*2
Chiến Mã Cam-Chọn*2
Kinh Hồng Vũ*1
16,500,000
Đại Danh Tướng Yến Tiệc*1
 
30,000,000
Tinh Vệ*1
Bạch Ly*1
 
45,000,000
Rương Chọn Tướng Tấn*1
Mảnh Linh Kính*1000
 
65,000,000
Rương Chọn Tướng Hán Hồ Già Thanh Thanh*1
Hùng Đồ Giới Hạn Ngẫu Nhiên*1