Nạp tích lũy 7 ngày

1. CỤM SERVER [S1 - S1449] và [S1492 - S1776]

♦ Thời gian: từ 0:00 ngày 29/03 – 23h59 ngày 04/04 (7 ngày)

♦ Phạm vi: S1 - S1449 và S1492 - S1776

♦ Tham gia tại: Giao diện chính → Hoạt Động → Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải).

♦ Thể lệ:
• Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp hoặc thanh toán trực tiếp trong game.
• Số lượng nạp trong ngày đạt tới mốc nhất định sẽ được chọn quà.
• Tổng số event tích nạp chạy song song: 3

Event tích nạp ngày (reset khi qua ngày)
Mệnh giá tích lũy
Vật phẩm 1
Vật phẩm 2
Vật phẩm 3
Vật phẩm 4
Vật phẩm 5
20k
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên*1
Rương Tướng Cam*2
Thần Tài Nguyên Bảo*20
Thức Tỉnh Đơn*8000
Nấm Rừng*800
(Chỉ bán ngày 29/03)
Thần Tài Chiêu Hiền*10
(Bán từ 30/03 - 04/04)
40k
Chiến Mã Ngẫu Nhiên*1
Thần Thú Ngẫu Nhiên*1
Rương Chọn Trân Bảo*3
Rương Trang Bị Ngẫu Nhiên*1
Đá Thần Binh*8000
100k
Rương Chọn Đá Khắc Bảo Vật*100
Gầu Bò*30
Rương Tùy Chọn Thần Võ Dưỡng Thành*32
Thăng Đằng Thạch*4
Linh Lung Ngọc Tỏa*1
169k
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên*2
Thần Binh H.Kim*1
Rương Chiến Quốc*9
Rương Chọn Đá Thô*2
 Linh Lung Ngọc Tỏa*1
338k
Biến Thân Cam Nữ Ngẫu Nhiên*1
Đá May Mắn*45
Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch*2
Bát Môn Kim Tỏa*8 
Khổng Tước Tiên Linh*2
507k
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên*2
Thăng Đằng Thạch*12
Hóa Hình Vũ*1
Rương Chọn Đá Thần Binh*5
Rương Chọn Vũ Khí Tím*1
1183k
Bộ Tứ Thần-Chọn*1
Danh Tướng Ngẫu Nhiên*1
Tam Thanh Vũ*1
Rương Chọn Mệnh Tinh Đỏ*1
Rương Chọn Linh Ngọc*2
1690k
Chiến Mã Cam Ngẫu Nhiên*1
Thần Thú Cam Ngẫu Nhiên*1
Nguyên Thạch Phỉ Thúy*1
Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch*6
Rương Chọn Vũ Khí Cam*1

Event tích nạp đủ 7 ngày (không reset khi qua ngày)
Ngày Mệnh giá tích lũy Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Vật phẩm 3 Vật phẩm 4 Vật phẩm 5
1 2535k Rương Chọn Danh Tướng Cam*1 Đại Danh Tướng Yến Tiệc*1 Hơi Thở Thánh Linh*40 C.Nang Kim-Chọn*1 Cẩm Nang Cổ*120
2 2535k Rương Chọn Danh Tướng Cam*1 Đại Danh Tướng Yến Tiệc*1 Hơi Thở Thánh Linh*40 C.Nang Kim-Chọn*1 Cẩm Nang Cổ*120
3 2535k Đại Tiệc-Rương Khí Linh Cam Ngẫu Nhiên*10 Rương Chọn Tướng Tấn*1
4 2535k Rương Chọn Danh Tướng Cam*1  Đại Danh Tướng Yến Tiệc*1  Hơi Thở Thánh Linh*40 C.Nang Kim-Chọn*1  Cẩm Nang Cổ*120
5 2535k Rương Chọn Danh Tướng Cam*1 Đại Danh Tướng Yến Tiệc*1 Hơi Thở Thánh Linh*40 C.Nang Kim-Chọn*1 Cẩm Nang Cổ*120
6 2535k Đại Tiệc-Rương Khí Linh Cam Ngẫu Nhiên*20 Rương Chọn Tướng Hán*1 Bàn Cổ Phiên*1
7 2535k Rương Chọn Danh Tướng Cam*1  Đại Danh Tướng Yến Tiệc*1  Hơi Thở Thánh Linh*40 C.Nang Kim-Chọn*1 Cẩm Nang Cổ*120

Event tích nạp đủ 7 ngày (không reset khi qua ngày)
Ngày
Mệnh giá tích lũy
Vật phẩm
Số lượng
1
100k
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên
1
2
100k
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên
2
3
100k
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên
1
4
100k
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên
2
5
100k
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên
2
6
100k
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên
3
7
100k
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên
10

2. CỤM SERVER GỘP [S1450-S1491]

♦ Thời gian:
• Đợt 1: từ 0:00 ngày 29/03 – 23h59 ngày 31/03 (3 ngày)
• Đợt 2: từ 0:00 ngày 02/04 – 23h59 ngày 04/04 (3 ngày)

♦ Phạm vi: S1450-S1491

♦ Tham gia tại: Giao diện chính → Hoạt Động → Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải).

♦ Thể lệ:
• Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp hoặc thanh toán trực tiếp trong game.
• Số lượng nạp trong ngày đạt tới mốc nhất định sẽ được chọn quà.
• Tổng số event tích nạp chạy song song: 2

Event tích nạp ngày (reset sau khi kết thúc đợt 1)
Mệnh giá tích lũy
Vật phẩm 1
Vật phẩm 2
Vật phẩm 3
Vật phẩm 4
Vật phẩm 5
20k
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên*1
Rương Tướng Cam*2
Thần Tài Nguyên Bảo*20
Thức Tỉnh Đơn*8000
Nấm Rừng*800
(Chỉ bán ngày 29/03)
Thần Tài Chiêu Hiền*10
(Bán từ 30/03 - 04/04)
40k
Chiến Mã Ngẫu Nhiên*1
Thần Thú Ngẫu Nhiên*1
Rương Chọn Trân Bảo*3
Rương Trang Bị Ngẫu Nhiên*1
Đá Thần Binh*8000
100k
Rương Chọn Đá Khắc Bảo Vật*100
Gầu Bò*30
Rương Tùy Chọn Thần Võ Dưỡng Thành*32
Thăng Đằng Thạch*4
Linh Lung Ngọc Tỏa*1
169k
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên*2
Thần Binh H.Kim*1
Rương Chiến Quốc*9
Rương Chọn Đá Thô*2
 Linh Lung Ngọc Tỏa*1
338k
Biến Thân Cam Nữ Ngẫu Nhiên*1
Đá May Mắn*45
Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch*2
Bát Môn Kim Tỏa*8 
Khổng Tước Tiên Linh*2
507k
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên*2
Thăng Đằng Thạch*12
Hóa Hình Vũ*1
Rương Chọn Đá Thần Binh*5
Rương Chọn Vũ Khí Tím*1
1183k
Bộ Tứ Thần-Chọn*1
Danh Tướng Ngẫu Nhiên*1
Tam Thanh Vũ*1
Rương Chọn Mệnh Tinh Đỏ*1
Rương Chọn Linh Ngọc*2
1690k
Chiến Mã Cam Ngẫu Nhiên*1
Thần Thú Cam Ngẫu Nhiên*1
Nguyên Thạch Phỉ Thúy*1
Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch*6
Rương Chọn Vũ Khí Cam*1
2535k
Đại Tiệc-Rương Khí Linh Cam Ngẫu Nhiên*15
Đại Danh Tướng Yến Tiệc*1
Hơi Thở Thánh Linh*40
C.Nang Kim-Chọn*1
Cẩm Nang Cổ*120

Tích nạp xuyên suốt trong 3 ngày của 2 đợt:
0:00 ngày 29/03 – 23:59 ngày 31/03
0:00 ngày 02/04 – 23:59 ngày 04/04
Ngày
Mệnh giá tích lũy
Vật phẩm
Số lượng
1
100k
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên
1
2
200k
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên
2
3
300k
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên
4