Tướng Hán – Lạc Thần Chân Cơ

Tương truyền tên là Chân Mật. Vì dung mạo tuyệt trần, được Tào Phi phong làm hoàng hậu, sinh được một trai một gái, sau khi mất thăng lên làm Văn Chiêu Hoàng Hậu.


♦ Kỹ Năng:
Du Long: Gây cho một mục tiêu địch ở hàng trước 100% ST pháp thuật, kèm 1 tầng [Lạnh Lùng]. (Mỗi tầng [Lạnh Lùng] khiến mục tiêu giảm 15% chính xác, tối đa cộng dồn 5 tầng).
Nữ Thần Lạc Thủy: Gây cho kẻ địch liền kề 140% ST pháp thuật, kèm 1 tầng [Lạnh Lùng]. Kỹ năng mỗi đánh trúng một mục tiêu, bản thân nhận 1 tầng [Hàn Băng Hộ Thuẫn]. (Mỗi tầng [Hàn Băng Hộ Thuẫn] có thể hấp thu sát thương bằng 30% tấn công của Lạc Thần Chân Cơ).
Phi Thăng 1 - Phiêu Diêu: Khi hiệu quả [Lạnh Lùng] của địch cộng dồn đến 5 tầng, sẽ chuyển hóa thành [Đóng Băng]. HP cả đội tăng 20%, tấn công cả đội tăng 12%. (Trong trạng thái [Đóng Băng] không thể hành động, duy trì đến khi cả lượt kết thúc).
Phi Thăng 2 - Kinh Hồng: Mỗi tầng [Hàn Băng Hộ Thuẫn] bị phá vỡ, sẽ gây cho toàn phe địch sát thương gián tiếp bằng 30% tấn công của Lạc Thần Chân Cơ, 50% khiến địch chịu thêm 1 tầng [Lạnh Lùng].
Phi Thăng 3 - Lạc Thần: Khi bắt đầu cả lượt, bản thân nhận 3 tầng [Hàn Băng Hộ Thuẫn]. Khi bị tướng địch tấn công, 50% khiến kẻ tấn công nhận 1 tầng [Lạnh Lùng].

♦ Biến Trận:
Đây là tính năng riêng biệt chỉ có ở Tướng Hán, tính năng cho phép Chúa công đổi “Phe” Lạc Thần Chân Cơ để kết hợp Trận Hình, phát huy hết sức mạnh của Lạc Thần Chân Cơ. Phe mặc định ban đầu là phe Hán. Chúa công có thể tùy chọn đổi sang các phe: Ngụy Quốc, Thục Quốc, Ngô Quốc, Quần Hùng, Tấn Quốc bằng cách chọn phe muốn đổi, sau đó bấm “Biến Trận”.

Ngụy: Mỗi khi đánh bại một mục tiêu trong trạng thái [Lạnh Lùng], giúp đồng đội nộ khí thấp nhất hồi 1 điểm nộ khí.
Thục: Sau khi dùng kỹ năng 1 lần, đánh thường thêm 1 lần.
Ngô: Dùng kỹ năng sẽ hóa giải [Thiêu Đốt] và [Trúng Độc] cho toàn phe ta.
Quần: Khi đánh trúng mục tiêu trong trạng thái [Lạnh Lùng], gây giảm 1 điểm nộ khí của mục tiêu.
Tấn: Khi tấn công mục tiêu đang bị Mệt Mỏi, Phụ Cốt, Khiêu Khích, Hỗn Loạn, gây thêm 1 tầng [Lạnh Lùng].
Hán: Sau khi dùng kỹ năng, võ tướng cùng phe trong phe ta nhận 1 tầng [Hàn Băng Hộ Thuẫn].

♦ Thần Binh:
Bích Lân Châu: Khi bị sát thương chí mạng, bản thân vào trạng thái [Băng Thủ Hộ], không thể tấn công, không bị chọn làm mục tiêu kỹ năng.

♦ Sổ Tướng:
• Sinh lực Thượng (HP +40%): Đổng Trác
• Phòng Thượng (Phòng +52%): Tào Tháo
• Công Trung (Công +70%): Tư Mã Ý - Quan Vũ
• Phòng Trung (Phòng +80%): Gia Cát Lượng - Tào Phi
• Sinh lực Hạ (HP +95%): Lữ Bố - Điển Vi
• Công Hạ (Công +80%): Triệu Vân - Tả Từ
• Công Thiên (Công +105%): Lư Thực
• Phòng Thiên (Phòng +155%): Vương Dị
• Sinh lực Địa (HP +120%): Đổng Uyên
• Ngự giáp Nhân (Ngự giáp +18%): Lý Tú - Tuân Quán
• Tăng ST Nhân (Buff ST +18%): Phụng Nghi Điêu Thuyền - Lục Cơ

♦ Kích Duyên:
• Lạc Thần Chân Cơ - Tào Phi: Công +24%
• Lạc Thần Chân Cơ - Tào Tháo: Công +28%
• Lạc Thần Chân Cơ - Phụng Nghi Điêu Thuyền: HP +24%
• Lạc Thần Chân Cơ - Đỗ Dự: HP +28%