Phá Lỗ Tôn Kiên

Phá Lỗ Tôn Kiên

Tôn Kiên, tự Văn Đài, người Ngô Quận. Xuất thân hàn vi, chinh chiến nhiều năm, anh dũng phi thường. Có chí lớn, không sợ cường quyền, công đánh giặc Hoàng Cân, vang danh cho chiến dịch phạt Đổng Trác. Được phong làm Giang Đông Hầu, được xưng tụng là Mãnh Hổ Giang Đông.

♦ Kỹ năng:
• Phi Hồng: Gây cho 1 kẻ địch hàng sau 100% ST vật lý, bản thân nhận 1 tầng [Hổ Liệt].
  - [Hổ Liệt]: Khi có 2 tầng [Ấn Ký], bản thân vào trạng thái [Anh Hồn].
  - [Ấn Ký]: Khi bị sát thương bởi đòn đánh hoặc kỹ năng.
  - [Anh Hồn]: Bản thân không thể hành động và miễn dịch sát thương trực tiếp, nhưng sát thương gián tiếp từ phe địch phải chịu tăng 50%, duy trì 2 lượt.
• Bách Vạn Hùng Binh: Gây cho 3 kẻ địch bất kỳ 140% ST vật lý, bản thân nhận 1 tầng [Hổ Liệt].
• Phi Thăng 1 - Cương Nghị: Khi tướng địch tấn công Phá Lỗ Tôn Kiên trong trạng thái [Anh Hồn], 50% khiến lần tấn công này sẽ vô hiệu. Mỗi lượt mỗi tướng tối đa kích hoạt 2 lần. Toàn phe ta HP tăng 20%, tấn công tăng 12%.
• Phi Thăng 2 - Võ Liệt: Khi bản thân vào trạng thái [Anh Hồn], xóa tất cả trạng thái bất lợi trên người.
• Phi Thăng 3 - Phá Lỗ: Khi bản thân mang [Anh Hồn], với mỗi tướng phe ta còn tồn tại, tướng địch có điểm Ngự Giáp cao hơn Phá Lỗ Tôn Kiên sẽ giảm thêm 10% Ngự Giáp.

♦ Thần Binh:
Trảm Nham Kiếm: Khi bản thân mang [Anh Hồn], nếu có tướng khác trên sân có Ngự Giáp cao hơn Phá Lỗ Tôn Kiên, tướng đó sẽ giảm 40% Ngự Giáp.

♦ Sổ Tướng:

♦ Kích Duyên:

♦ Đổi Phe: 
Đây là tính năng riêng biệt chỉ có ở Tướng Hán, tính năng cho phép Chúa công đổi Phe Tôn Kiên-Hán để kết hợp Trận Hình, phát huy hết sức mạnh của Tôn Kiên-Hán. Phe mặc định ban đầu là phe Hán, Chúa công có thể tùy chọn đổi sang các phe: Ngụy Quốc, Thục Quốc, Ngô Quốc, Quần Hùng, Tấn Quốc bằng cách chọn phe muốn đổi, sau đó bấm “Biến Trận”.