Tướng Hán – Điển Vi

Điển Vi, Trần Lưu đã là người của ta. Khôi ngô vạm vỡ, sức lực hơn người. Năng lực vô hạn, hiểm ác vô cùng, có dũng khí diệt vạn quân địch, như những danh tướng thời cổ. Rất được Tào Tháo tin tưởng, mang danh là "Phàn Khoái Của Ta".


♦ Kỹ Năng:


♦ Thần Binh:


♦ Sổ Tướng:


♦ Kích Duyên:


♦ Đổi Phe: 
Đây là tính năng riêng biệt chỉ có ở Tướng Hán, tính năng cho phép Chúa công đổi “Phe” của tướng Hán để kết hợp Trận Hình, phát huy hết sức mạnh của vị tướng. Phe mặc định ban đầu là phe Hán. Chúa công có thể tùy chọn đổi sang các phe: Ngụy Quốc, Thục Quốc, Ngô Quốc, Quần Hùng, Tấn Quốc bằng cách chọn phe muốn đổi, sau đó bấm “Biến Trận”.