Tướng Hán

Tào Tháo (Năng Thần)

Tào Tháo, xuất thân gia đình quan thần, hậu duệ Hán thất. Lúc nhỏ tự do phóng khoáng, kiến thức uyên thâm, sau này đến Kinh Thành Lạc Dương làm quan.

♦ Kỹ Năng:
An Bang: Khiến kẻ địch hàng trước chịu 49% ST pháp thuật.
Trị Thế Năng Thần: Toàn phe ta nhận [Xích Tâm], duy trì 2 lượt, mỗi hiệu quả [Xích Tâm], khiến tướng mang [Xích Tâm] giảm 3% sát thương trực tiếp và 1% sát thương gián tiếp phải chịu. Nếu tướng cùng phe với Tào Tháo (NT), hiệu quả nhân đôi.
Phi Thăng 1 -Minh Chí: Tướng trị liệu mang hiệu quả [Xích Tâm] khi dùng kỹ năng và đánh thường, sẽ nhận thêm Ngự Giáp theo tỉ lệ HP của mục tiêu, mỗi hiệu quả [Xích Tâm] sẽ nhận thêm 3% Ngự Giáp, nếu tướng trị liệu cùng phe với Tào Tháo (NT), hiệu quả nhân đôi. HP cả đội tăng 20%, tấn công cả đội tăng 12%.
Phi Thăng 2 - Hộ Giá: Tướng đỡ đòn mang hiệu quả [Xích Tâm] có thể đỡ đòn giúp các tướng khác trong phe ta (Cùng lúc chỉ có hiệu lực với 1 tướng): Mỗi hiệu quả [Xích Tâm] giúp đỡ 3% sát thương trực tiếp, mỗi hiệu quả [Xích Tâm] giúp tướng đỡ đòn giảm 6% sát thương đã đỡ giúp, nếu tướng đỡ đòn cùng phe với Tào Tháo (NT), mức đỡ đòn và hiệu quả miễn thương nhân đôi
Phi Thăng 3 - Chiêu Tâm: Tướng sát thương mang hiệu quả [Xích Tâm] khi tấn công, mỗi hiệu quả [Xích Tâm] sẽ tăng 6% sát thương gây ra, nếu tướng sát thương cùng phe với Tào Tháo (NT), hiệu quả nhân đôi.

♦ Thần Binh:
Thanh Hồng Kiếm: Trước khi dùng kỹ năng sẽ hồi cho toàn phe ta 1 điểm nộ khí. Nếu mục tiêu có [Xích Tâm], sẽ hồi thêm 1 điểm nộ khí. Nếu mục tiêu cùng phe với Tào Tháo (NT), sẽ hồi thêm 1 điểm nộ khí.

Tào Tháo (Gian Hùng)

Tào Tháo, người Bái Quốc Tiêu Quận, tự Mãnh Đức. Hậu duệ thừa tướng, quyền thần Đông Hán và tiền bối của Tào Ngụy.

♦ Kỹ Năng:
Vô Đạo: Gây cho địch hàng trước 49% ST vật lý, 33% hóa giải Vô Địch.
Loạn Thế Gian Hùng: Gây cho toàn phe địch 102% ST vật lý, 16% hóa giải Vô Địch.
Phi Thăng 1 - Đa Nghi: Tào Tháo (GH) khi bị Trúng Độc, Thiêu Đốt, Tê Liệt, Choáng, có thể dùng 1 điểm nộ khí để chống đỡ. Khi bị Đánh Bay, Suy Yếu, Tỏa Nhuệ, Thiết Tỏa, Áp Chế, Ẩm Độc, có thể dùng 2 điểm nộ khí để chống đỡ. Khi bị Mệt Mỏi, Khiêu Khích, Phụ Cốt, Hỗn Loạn, có thể dùng 3 điểm nộ khí để chống đỡ. HP cả đội tăng 20%, tấn công cả đội tăng 12%.
Phi Thăng 2 - Quyền Mưu: Trong giai đoạn bản thân không hành động, Tào Tháo (GH) sẽ nhận được Ngự Giáp bằng 9% HP tối đa của bản thân với mỗi điểm nộ khí mất đi, duy trì đến khi chiến đấu kết thúc. Đồng thời nhận được Buff Sát Thương 9%, có thể cộng dồn, duy trì đến khi cả lượt kết thúc.
Phi Thăng 3 - Thống Ngự: Mỗi lần tướng địch hành động, Tào Tháo (GH) tăng 9% sát thương, có thể cộng dồn, duy trì đến khi cả lượt kết thúc. Mỗi lần tướng khác của phe ta hành động, Tào Tháo (GH) nhận 9% Ngự Giáp.

♦ Thần Binh:
Thanh Hồng Kiếm: Mỗi lần tướng địch dùng kỹ năng (Bao gồm kỹ năng Truy Kích), Tào Tháo (GH) sẽ hồi 1 điểm nộ khí. Nếu mục tiêu kỹ năng bao gồm Tào Tháo (GH), Tào Tháo (GH) sẽ hồi thêm nộ khí. Mức nộ khí được hồi bằng tổng số nộ khí phe địch sẽ tiêu hao trong lần dùng kỹ năng này.

♦ Sổ Tướng (Tào Tháo NT – Tào Tháo GH):
• Công Thượng (Công +40%): Quan Vũ
• Phòng Thượng (Phòng +52%): Tôn Kiên
• Công Trung (Công +52%): Gia Cát Lượng
• Phòng Trung (Phòng +80%): Lữ Bố – Viên Thiệu
• S.Lực Hạ (HP +105%): Tôn Sách – Đại Kiều
• Công Hạ (Công +80%): Tư Mã Ý – Tào Nhân
• S.Lực Thiên (HP +120%): Quản Lộ
• Công Thiên (Công +105%): Dương Cổ
• Phòng Địa (Phòng +155%): Đổng Uyên
• Công Địa (Công +105%): Mộc Lộc Vương – Lưu Linh
• Ngự Giáp Nhân (Ngự Giáp +18%): Chân Cơ – Hán – Lục Cơ

♦ Kích Duyên:
• Tào Tháo (NT) – Hứa Chử: Công +24%
• Tào Tháo (NT) – Chu Du: Công +24%
• Tào Tháo (NT) – Tả Từ: Công +28%
• Tào Tháo (NT) – Võ Thánh Quan Vũ: HP +40%
• Tào Tháo (NT) – Tử Thượng – Tư Mã Viêm – Văn Ương – Dương Cổ: Công +24%, HP +24%

♦ Đổi Phe: Đây là tính năng riêng biệt chỉ có ở Tướng Hán. Tào Tháo-Hán bao gồm 2 phe:
Trị Thế Năng Thần (Chỉ bao gồm nước Hán): Khi khai chiến, mỗi tướng cùng phe với Tào Tháo (NT) sẽ giúp phe ta tăng 9% Ngự Giáp.
Loạn Thế Gian Hùng (Bao gồm Ngụy – Thục – Ngô – Quần – Tấn):
- Ngụy: Sau khi tướng khác cùng phe bên ta hành động, Gian Hùng Tào Tháo sẽ hồi 1 điểm nộ khí.
- Thục: Sau khi dùng kỹ năng 1 lần, đánh thường thêm 1 lần.
- Ngô: Khi tấn công mục tiêu đang bị Thiêu Đốt, sát thương gây ra tăng 36%.
- Quần: Trước khi tấn công, mỗi 1 điểm Nộ Khí bản thân nhiều hơn mục tiêu, giúp sát thương kỹ năng tăng thêm 3%, tối đa tăng 48%.
- Tấn: Khi địch đang bị Mệt Mỏi, Khiêu Khích, Phụ Cốt, Hỗn Loạn hành động xong, mỗi loại trạng thái mục tiêu đang có sẽ giúp Tào Tháo tăng 5% Ngự Giáp.

Đặc biệt: Tào Tháo (GH) là tướng sát thương còn Tào Tháo (NT) được xây dựng theo khuynh hướng hỗ trợ. Vì thế khi sở hữu được Tào Tháo-Hán, Chúa công đã sở hữu được vị tướng 2 trong 1, hoàn toàn có thể linh hoạt trong việc xây dựng đội hình. Khi đổi phe, Thần binh Thanh Hồng Kiếm không bị mất đi mà sẽ được thay đổi nội tại cho phù hợp với Tào Tháo hiện tại.