Tướng Trương Phi-Hán

Anh Hào Trương Phi

Trương Phi, tự Dực Đức, danh tướng Thục Hán thời Tam Quốc. Kết nghĩa vườn đào với Lưu Bị và Quan Vũ, từng đại chiến Lữ Bố ở Hổ Lao Quan, thét lui đại quân Tào Tháo ở Trường Bản Pha. Về sau được phong làm Tây Hương Hầu.

♦ Kỹ năng:
Phong Nhẫn: Gây cho địch hàng trước 49% ST vật lý, bản thân hồi 4 nộ khí, hồi thêm Ngự Giáp và HP bằng 18% HP tối đa của bản thân.
Toàn Phong Tật Trảm: Gây cho địch hàng trước 140% ST vật lý, bản thân tốn tất cả nộ khí. Mỗi tốn 1 nộ khí, sát thương trực tiếp gây ra tăng 6% (Khi nộ khí dưới 4 điểm sẽ không kích hoạt).
Phi Thăng 1 - Siêu Mạnh: Trước khi dùng kỹ năng (Bao gồm kỹ năng Truy Kích), chuyển hóa tất cả HP hiện tại thành nộ khí, mỗi 10% HP có thể chuyển hóa thành 1 điểm nộ khí (Sau khi chuyển hóa sẽ giữ lại 1 HP). Toàn phe ta HP tăng 20%, tấn công tăng 12%.
Phi Thăng 2 - Bất Khuất: Trước khi dùng kỹ năng (Bao gồm kỹ năng Truy Kích), chuyển tất cả Ngự Giáp đang có thành nộ khí, mỗi 10% Ngự Giáp có thể chuyển thành 1 nộ khí. (Tối đa có thể chuyển hóa 100% Ngự Giáp).
Phi Thăng 3 - Lệ Dũng: Sau mỗi 6 lần chịu sát thương trực tiếp từ tướng địch, Trương Phi sẽ được hành động thêm 1 lần, đồng thời khôi phục nộ khí bằng với số lần kích hoạt của hiệu quả này.

♦ Thần Binh:
Hào Hùng Mâu: Khi dùng kỹ năng, với mỗi 1 điểm nộ khí tiêu hao, gây thêm cho mục thiêu sát thương gián tiếp bằng 2% HP tối đa.

♦ Sổ Tướng:
• Công Thượng (Công +40%): Quan Vũ
• Phòng Thượng (Phòng +52%): Tôn Kiên
• Công Trung (Công +52%): Gia Cát Lượng
• Phòng Trung (Phòng +80%): Lữ Bố - Tả Từ
• S.Lực Hạ (HP +105%): Tôn Sách - Đại Kiều
• Công Hạ (Công +80%): Tư Mã Ý - Mã Vân Lộc
• S.Lực Thiên (HP +120%): Văn Ương
• Công Thiên (Công +105%): Đổng Bạch
• Phòng Địa (Phòng +155%): Đổng Trác-Hán
• Công Địa (Công +105%): Lý Tú - Vệ Giới
• Ngự Giáp Nhân (Ngự Giáp +18%): Đại Kiều-Hán - Lục Cơ
• Giảm ST Nhân (Giảm ST +18%): Võ Thánh Quan Vũ - Giả Nam Phong

♦ Kích Duyên:
• Trương Phi-Hán – Thái Sử Từ-Hán: Công +24%
• Trương Phi-Hán – Tào Tháo: Công +28%
• Trương Phi-Hán – Mã Siêu: Công +24%
• Trương Phi-Hán – Lữ Bố: HP +40%
• Trương Phi-Hán – Văn Ương – Dương Cổ - Đổng Uyên – Đỗ Dự: Công +24%, HP +24%

♦ Đổi Phe: 
Đây là tính năng riêng biệt chỉ có ở Tướng Hán, tính năng cho phép Chúa Công đổi “Phe” Trương Phi-Hán để kết hợp Trận Hình, phát huy hết sức mạnh của Trương Phi-Hán. Phe mặc định ban đầu là phe Hán. Chúa công có thể tùy chọn đổi sang các phe: Ngụy Quốc, Thục Quốc, Ngô Quốc, Quần Hùng, Tấn Quốc bằng cách chọn phe muốn đổi, sau đó bấm “Biến Trận”.
¤ Ngụy: Sau khi bị tấn công, bản thân hồi 1 điểm nộ khí.
¤ Thục: Sau khi dùng kỹ năng, đánh thường thêm 1 lần.
¤ Ngô: Khi tấn công mục tiêu đang bị Thiêu Đốt, gây thêm sát thương gián tiếp bằng 12% HP tối đa của mục tiêu.
¤ Quần: Khi bị tướng địch tấn công, nếu nộ khí của địch thấp hơn bản thân, sát thương trực tiếp phải chịu giảm 36%.
¤ Tấn: Khi tấn công mục tiêu đang bị Khiêu Khích, Hỗn Loạn, Phụ Cốt, Mệt Mỏi, mỗi trạng thái mục tiêu đang có sẽ khiến mục tiêu chịu thêm sát thương gián tiếp bằng 6% HP tối đa của mục tiêu.
¤ Hán: Thi triển kỹ năng tốn nộ khí gây sát thương, mỗi điểm tăng thêm 3%.