Phi Tướng Lữ Bố-Hán

Phi Tướng Lữ Bố

Lữ Bố, tự Phụng Tiên, đệ nhất mãnh tướng thời Tam Quốc. Nổi danh dũng mãnh vô song, được xưng tụng là "Phi Tướng", có câu: "Ngựa có Xích Thố, người có Lữ Bố".

♦ Kỹ năng:
Quán Nhật: Gây cho một kẻ địch hàng trước 100% sát thương vật lý. Nếu mục tiêu đang bị [Phá Đảm], chắc chắn trúng đòn, chắc chắn bạo kích, gây sát thương gián tiếp bằng 100% tấn công của bản thân.
Liệt Diệm Toái Hồn: Gây cho toàn phe địch sát thương vật lý bằng 102% tấn công của nhân vật, có 50% thêm cho mục tiêu HP không đầy trạng thái [Phá Đảm], duy trì đến khi chiến đấu kết thúc. Sau khi tấn công, cứ hễ HP mục tiêu giảm 10%, xác suất thêm [Phá Đảm] tăng 5%.
- [Phá Đảm]: Mục tiêu ở trạng thái này, né tránh của bản thân giảm 50%, sau khi HP mục tiêu hồi phục đầy, có thể xóa trạng thái [Phá Đảm].
Phi Thăng 1 - Lợi Ngự: Khi mục tiêu bị [Phá Đảm] nhận được hiệu quả hồi HP từ tướng không phải Tướng Trị Liệu, hiệu quả giảm 80%. Toàn phe ta HP tăng 20%, tấn công tăng 12%.
Phi Thăng 2 - Thiện Tai: Sau khi mục tiêu bị [Phá Đảm] hành động xong, tổn thất ít nhất 10% HP hiện có. Mỗi khi mục tiêu mất 10% HP, hiệu quả gây mất HP sẽ tăng thêm 5%. (Sát thương này là sát thương gián tiếp)
Phi Thăng 3 - Phi Tướng: Khi dùng kỹ năng, kèm sát thương gián tiếp bằng 100% tấn công bản thân, nếu mục tiêu có tỉ lệ Ngự Giáp cao hơn tỉ lệ HP, sát thương ưu tiên trừ Ngự Giáp, nếu mục tiêu có tỉ lệ HP cao hơn tỉ lệ Ngự Giáp, sát thương sẽ bỏ qua Ngự Giáp và trừ thẳng HP.

♦ Thần Binh:
Phá Trận Kích: Sau khi mục tiêu bị [Phá Đảm] hành động xong, Phi Tướng Lữ Bố có xác suất (10 + X)% gây thêm 1 lần Đánh Thường, đánh thường gây thêm này không gây hồi nộ khí (X bằng 25% tỉ lệ HP mục tiêu đã tổn thất sau khi hành động). Nếu đánh thường diệt được mục tiêu, Phi Tướng Lữ Bố sẽ gây thêm 1 lần tấn công kỹ năng không tốn nộ khí, sát thương bằng 50% sát thương kỹ năng gốc.

♦ Sổ Tướng:
• Công Thượng (Công +40%): Hoa Hùng
• Phòng Thượng (Phòng +52%): Vu Cát
• Công Trung (Công +52%): Tả Từ
• Phòng Trung (Phòng +80%): Chu Du – Tiểu Kiều
• S.Lực Hạ (HP +105%): Triệu Vân – Lưu Bị
• Công Hạ (Công +80%): Tư Mã Ý – Tuân Úc
• S.Lực Thiên (HP +120%): Tư Mã Viêm
• Công Thiên (Công +105%): Mộc Lộc Vương
• Phòng Địa (Phòng +155%): Tử Thượng
• Công Địa (Công +105%): Lưu Linh – Giả Nam Phong
• Ngự Giáp Nhân (Ngự Giáp +18%): Đỗ Dự - Vệ Giới
• Tăng ST Nhân (Buff ST +18%): Tào Phi-Hán – Phan An

♦ Kích Duyên:
• Lữ Bố-Hán – Trương Liêu: Công +24%
• Lữ Bố-Hán – Tào Tháo: Công +24%
• Lữ Bố-Hán – Phụng Nghi Điêu Thuyền: Công +28%
• Lữ Bố-Hán – Đổng Trác-Hán: HP +40%
• Lữ Bố-Hán – Văn Ương – Dương Cổ – Trương Phi-Hán – Đỗ Dự: Công +24%, HP +24%

♦ Đổi Phe: 
Đây là tính năng riêng biệt chỉ có ở Tướng Hán, tính năng cho phép Chúa công đổi Phe Lữ Bố-Hán để kết hợp Trận Hình, phát huy hết sức mạnh của Lữ Bố-Hán. Phe mặc định ban đầu là phe Hán, Chúa công có thể tùy chọn đổi sang các phe: Ngụy Quốc, Thục Quốc, Ngô Quốc, Quần Hùng, Tấn Quốc bằng cách chọn phe muốn đổi, sau đó bấm Biến Trận.
• Ngụy: Sau khi dùng kỹ năng, mỗi thêm 1 hiệu quả [Phá Đảm], bản thân hồi thêm 1 điểm nộ khí.
• Thục: Sau khi dùng kỹ năng, thêm 1 lần Đánh Thường.
• Ngô: Khi bản thân bị tấn công, nếu người tấn công đang bị Thiêu Đốt, Lữ Bố có xác suất 50% gây thêm 1 lần Đánh Thường.
• Quần: Khi tấn công mục tiêu có nộ khí thấp hơn bản thân, sát thương trực tiếp gây ra tăng 36%.
• Tấn: Sau khi kẻ địch bị Mệt Mỏi, Khiêu Khích, Phụ Cốt, Hỗn Loạn hành động xong, Lữ Bố có xác suất 20% được hành động thêm 1 lần, mỗi lượt tối đa kích hoạt 2 lần.
• Hán: Khi bản thân trong trạng thái [Nhiệt Huyết], sát thương trực tiếp gây ra tăng 36%. Khi tấn công mục tiêu bị [Dụ Hoặc], sát thương trực tiếp tăng 36%.