Hứa Chử-Hán

Hổ Si Hứa Chử

Hứa Chử là mãnh tướng dưới trướng Tào Tháo, sức mạnh như hổ gầm sóng dữ, một người có thể giữ cửa ải trấn lãnh thổ.

♦ Kỹ năng:
Thủ Giới: Gây cho địch hàng trước 49% sát thương vật lý, bản thân nhận hiệu quả Tái Sinh HP bằng 18% HP tối đa. Nếu sau khi Tái Sinh mà HP của bản thân chưa đầy, sẽ hồi thêm 18% Ngự Giáp.
Hồng Nhai Vạn Quân: Gây cho địch hàng trước 140% sát thương vật lý, bản thân nhận hiệu quả Tái Sinh HP bằng 36% HP tối đa. Nếu sau khi Tái Sinh mà HP của bản thân chưa đầy, sẽ hồi thêm 36% Ngự Giáp.
Phi Thăng 1 - Cởi Trần: Khi Hứa Chử-Hán có mặt, sát thương trực tiếp bản thân phải chịu tăng 96%, sát thương gián tiếp phải chịu tăng 32%, tướng cùng phe trong phe ta sát thương trực tiếp phải chịu giảm 48%, sát thương gián tiếp phải chịu giảm 16%.
Phi Thăng 2 - Mạnh Mẽ: Mỗi khi bản thân mất 10% HP, hiệu quả Tái Sinh tăng 10%. Mỗi lần bị sát thương trực tiếp, bản thân Tái Sinh 5% HP. Nếu sau khi Tái Sinh HP chưa đầy, bản thân hồi thêm 5% Ngự Giáp.
Phi Thăng 3 - Hổ Si: Khi bị tấn công, khiến kẻ tấn công chịu thêm 1 tầng [Run Rẩy], có thể cộng dồn, duy trì đến khi kết thúc cả lượt.
  - [Tái Sinh]: Giúp bản thân hồi HP, nhưng không tính vào hiệu quả trị liệu.
  - [Run Rẩy]: Ban đầu khiến mục tiêu giảm 18% sát thương trực tiếp và 6% sát thương gián tiếp, sau đó mỗi tầng hiệu quả giảm dần, tối đa cộng dồn 10 tầng, tối đa giảm 52% sát thương trực tiếp và 17% sát thương gián tiếp.

♦ Thần Binh:
Trấn Nhạc Phủ: Sát thương trực tiếp bản thân phải chịu giảm 36%, sát thương gián tiếp bản thân phải chịu giảm 12%. Khi bản thân tử vong, gây cho toàn phe địch sát thương thực bằng (Tổng vật phòng và pháp phòng x2).
  - [Sát Thương Thực]: Sát thương này bỏ qua hiệu quả Vô Địch và Ngự Giáp, khôn thể bị Né Tránh và Chống Đỡ.

♦ Sổ Tướng: Hứa Chử-Hán
• S.Lực Thượng (HP +40%): Trương Liêu
• Phòng Thượng (Phòng +52%): Lữ Bố
• S.Lực Trung (HP +60%): Tả Từ
• Phòng Trung (Phòng +80%): Tư Mã Ý – Ngụy Diên
• S.Lực Hạ (HP +80%): Triệu Vân – Lưu Bị
• Công Hạ (Công +105%): Tào Tháo – Chu Du
• Phòng Thiên (Phòng tăng +155%): Đổng Bạch
• S.Lực Thiên (HP +120%): Lư Thực
• S.Lực Địa (HP +120%): Quản Lộ
• Phòng Địa (Phòng tăng +155%): Đổng Uyên – Phan An
• Ngự Giáp Nhân (Ngự Giáp +18%): Tư Mã Viêm – Đỗ Dự
• Giảm ST Nhân (Giảm ST +18%): Đổng Trác-Hán – Tuân Quán

♦ Kích Duyên:
• Hứa Chử-Hán – Mã Siêu: Công +24%
• Hứa Chử-Hán – Tào Nhân: Công +24%
• Hứa Chử-Hán – Đổng Trác-Hán: Công +22%
• Hứa Chử-Hán – Tào Tháo: HP+32%
• Hứa Chử-Hán – Lữ Bố-Hán – Văn Ương – Đỗ Dự – Trương Phi-Hán: Công +18%, HP +18%

♦ Đổi Phe: 
Đây là tính năng riêng biệt chỉ có ở Tướng Hán, tính năng cho phép Chúa công đổi Phe Hứa Chử-Hán để kết hợp Trận Hình, phát huy hết sức mạnh của Hứa Chử-Hán. Phe mặc định ban đầu là phe Hán, Chúa công có thể tùy chọn đổi sang các phe: Ngụy Quốc, Thục Quốc, Ngô Quốc, Quần Hùng, Tấn Quốc bằng cách chọn phe muốn đổi, sau đó bấm “Biến Trận”.
• Ngụy: Sau khi bị tấn công, nếu nộ khí bản thân không dưới 4 điểm, sẽ hồi 5% HP của bản thân.
• Thục: Sau khi dùng kỹ năng, đánh thường thêm 1 lần. (Đánh thường thêm sẽ không hồi nộ)
• Ngô: Khi bị tấn công, khi kẻ tấn công ở trạng thái Thiêu Đốt, sẽ hồi 5% HP của bản thân.
• Quần: Khi bị mục tiêu có nộ khí thấp hơn bản thân tấn công, Tái Sinh 5% HP bản thân.
• Tấn: Khi bị tấn công, người tấn công đang bị Hỗn Loạn, Khiêu Khích, Phụ Cốt, Mệt Mỏi, tái sinh thêm 5% HP.
• Hán: Bản thân mỗi giảm 10% HP, sát thương trực tiếp phải chịu giảm 6%, sát thương gián tiếp phải chịu giảm 2%