Tướng Hoàng Kim

NGỤY – VƯƠNG DỊ

Vương Dị, vợ của Thứ Sử Ích Châu Triệu Ngang, mẹ của Triệu Anh, Triệu Nguyệt. Từng giúp chồng ngăn địch, lập nhiều công lao, góp nhiều kế sách, một lòng trung thành không tiếc bản thân.

Chiêu thức:

- Kỹ Năng: Gây 223% sát thương vật lý cho 2 mục tiêu tiêu nộ cao nhất, 48% khiến mục tiêu bị Suy Yếu 1 lượt. Mỗi ra trận 1 võ tướng Ngụy, xác suất tăng thêm 8%. (Suy Yếu không thể giải trừ, dùng kỹ năng sẽ thất bại)

- Niết Bàn 1: Khi trạng thái Suy Yếu từ Vương Dị biến mất, bản thân hồi 2 nộ.

- Niết Bàn 3: Địch bị Suy Yếu dùng kỹ năng thất bại sẽ tốn thêm 50% nộ

- Niết Bàn 5: Tăng xác suất gây Suy Yếu (Mỗi võ tướng Ngụy ra trận khác giúp xác suất tăng thêm 13%)

THỤC – GIA CÁT QUẢ

Gia Cát Quả, con gái của Gia Cát Lượng, tư chất thông minh, thông hiểu đạo pháp. Tu luyện tại Thừa Yên Quan, về sau thành tiên, sự tích chỉ được ghi chép trong sách "Thần Tiên Thông Giám".

Chiêu thức:

- Kỹ Năng: Gia Cát Quả được bảo vệ, miễn dịch Câm Lặng, Tê Liệt. Mỗi lần hành động sẽ thi triển kỹ năng, giúp tất cả tướng Thục phe ta tăng 12% sát thương và 12% Giảm ST, duy trì 2 lượt (Kỹ năng này không tốn nộ). Gia Cát Quả mỗi lần hành động sẽ không tính vào lượt hành động phe ta.

- Niết Bàn 1: Khi cả lượt phe ta kết thúc, Gia Cát Quả sẽ dùng hết nộ đang có, hồi nộ cho các võ tướng Thục khác của phe ta. (Gia Cát Quả tốn 2 nộ sẽ giúp các tướng Thục khác hồi 1 nộ, tối đa tốn 4 nộ. Gia Cát Quả còn dưới 2 nộ sẽ không thể kích hoạt).

- Niết Bàn 3: Khi chịu hiệu quả trực tiếp từ Thần Thú, bản thân hồi 1 nộ, 2 tướng sinh lực thấp nhất phe ta nhận Hộ Thuẫn hấp thu sát thương bằng 16% sinh lực tối đa của Gia Cát Quả, duy trì 1 lượt (Mỗi lượt tối đa 2 lần)

- Niết Bàn 5: Khi võ tướng Thục khác của phe ta dùng kỹ năng, Gia Cát Quả sẽ hồi 1 nộ (Mỗi mục tiêu mỗi lượt tối đa 2 lần). Khi võ tướng Thục khác của phe ta đánh thường, Gia Cát Quả hồi 1 nộ (Mỗi lượt tối đa 4 lần).

 

NGÔ – LỤC KHÁNG

Lục Kháng, tên tự là Ấu Tiết, con Thừa Tướng Lục Tốn của Đông Ngô. Kế thừa tước vị của cha, trở thành trụ cột triều đình, được gọi là danh tướng cuối cùng của Đông Ngô.

Chiêu thức:

- Kỹ Năng: Gây 315% ST vật lý cho 1 tướng địch, nếu mục tiêu đang bị Thiêu Đốt, giúp 2 tướng sinh lực thấp nhất phe ta tăng hiệu quả Ngự Giáp bằng 10% sinh lực tối đa

- Niết Bàn 1: Dùng kỹ năng sẽ tăng thêm 1 nộ cho tất cả mục tiêu. Trước khi thi triển, nếu tất cả tướng Ngô phe ta có hiệu quả Ngự Giáp, sẽ hồi thêm 1 nộ.

- Niết Bàn 3: Khi chịu sát thương trực tiếp, nếu bản thân ở trạng thái Ngự Giáp, sẽ miễn dịch Tê Liệt, Choáng, Câm Lặng, Đánh Bay, hồi 1 nộ

- Niết Bàn 5: Khi kết thúc lượt, nếu tướng phe ta đã có hiệu quả Ngự Giáp, sẽ tăng thêm 10% Ngự Giáp, hồi 10% sinh lực, xóa hết trạng thái bất lợi (Tê Liệt, Choáng, Câm Lặng, Thiêu Đốt, Trúng Độc).

 

 

QUẦN – LƯ THỰC

Lư Thực, tên tự là Tử Can, người Trác Quận, là nhà chính trị, nhà quân sự, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu nổi danh cuối đời Đông Hán.

Chiêu thức:

- Kỹ Năng: Gây 235% sát thương vật lý cho 2 mục tiêu tiêu nộ thấp nhất, khiến mục tiêu bị Áp Chế 1 lượt. Võ tướng khác không thể hồi nộ cho mục tiêu bị Áp Chế. (Áp Chế không thể giải trừ)

- Niết Bàn 1: Mục tiêu bị trúng kỹ năng sẽ bị giảm 2 nộ. Nếu mục tiêu đang trong trạng thái bất lợi (Mắt Xích, Áp Chế, Trúng Độc, Tê Liệt, Choáng, Câm Lặng), sẽ giảm thêm 1 nộ.

- Niết Bàn 3: Khi mục tiêu bị Áp Chế tử vong, có xác suất chuyển hiệu quả này sang mục tiêu khác xung quanh đang có trạng thái Khiên Vô Địch Hút SL, Vô Địch, Trúng Độc, Mắt Xích, Tê Liệt, Choáng, Trầm Lặng, duy trì 1 lượt. (Mỗi mục tiêu thuộc phe Quần Hùng khác sẽ giúp xác suất tăng 35%)

- Niết Bàn 5: Tăng thêm 1 mục tiêu kỹ năng