Gói quà đặc biệt

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 12 Gói Quà Đặc Biệt tương ứng với từng mốc nạp khác nhau. Chúa công có thể mua trực tiếp trong game.
Chi tiết gói quà mỗi ngày như sau:

Gói vật phẩm bán ngày 18/01:

Gói quà Ngọc Bích Vật phẩm Giới hạn mua Server
50 Ngọc Bích Chìa và Rương Hoàng Kim*10 1 lần All
250 Ngọc Bích Thần Binh Cam*3
Lì Xì Năm Mới*2

Nguyên Bảo*100
5 lần All
560 Ngọc Bích Quận Thủ Ấn - Thích Sử Ấn - Tướng Ấn*2
Nguyên Bảo*200
5 lần All
800 Ngọc Bích Trí Hoán Phù*5
Lì Xì Năm Mới*5

Nguyên Bảo*300
Trạch Hiền Lệnh*1

5 lần All
1600 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*25
Lì Xì Năm Mới*10
Nguyên Bảo*600
5 lần All
2400 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*12
Lì Xì Năm Mới*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Tứ Thần Chọn*1
Lì Xì Năm Mới*30
Nguyên Bảo*2000
4 lần All
5400 Ngọc Bích Rương Cẩm Nang Đỏ*2
Lì Xì Năm Mới*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*88
Lì Xì Năm Mới*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Tướng Tinh Bí Ẩn*14
Lì Xì Năm Mới*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Combo Danh Tướng Tím*1
Lì Xì Năm Mới*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Tam Thanh Vũ*1
Lì Xì Năm Mới*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần All

Gói vật phẩm bán ngày 19/01:

Gói quà Ngọc Bích Vật phẩm Giới hạn mua Server
50 Ngọc Bích Chìa và Rương Hoàng Kim*10
1 lần All
250 Ngọc Bích Trí Hoán Phù*3
Lì Xì Năm Mới*2

Nguyên Bảo*100
5 lần All
560 Ngọc Bích Rương Chọn Đá Tẩy Luyện*80
Lì Xì Năm Mới*3
Nguyên Bảo*200
5 lần All
800 Ngọc Bích Rương Chọn Nguyên Liệu Cây Thần Lục - Lam - Tím*2
Nguyên Bảo*300
5 lần All
1600 Ngọc Bích Thần Trí Hoán Phù*4
Lì Xì Năm Mới*10
Nguyên Bảo*600
Cử Thiện Lệnh*1
5 lần All
2400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*38
Lì Xì Năm Mới*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Tam Thanh Vũ*1
Lì Xì Năm Mới*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần All
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*8
Lì Xì Năm Mới*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*30
Lì Xì Năm Mới*30

Nguyên Bảo*2000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Hồ Lô Linh Bảo*20
Lì Xì Năm Mới*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần All
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*88
Lì Xì Năm Mới*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Nguyên Thạch*8
Lì Xì Năm Mới*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần All

Gói vật phẩm bán ngày 20/01:

Gói quà Ngọc Bích Vật phẩm Giới hạn mua Server
50 Ngọc Bích Chìa và Rương Tứ Thần*5
1 lần All
250 Ngọc Bích Gầu Bò*40
Lì Xì Năm Mới*2

Nguyên Bảo*100
2 lần All
560 Ngọc Bích Thần Binh Cam*7
Lì Xì Năm Mới*3
Nguyên Bảo*200
5 lần All
800 Ngọc Bích Bảo Vật Cam-Chọn*2
Lì Xì Năm Mới*5
Nguyên Bảo*300
2 lần All
1600 Ngọc Bích Thần Trí Hoán Phù*4
Lì Xì Năm Mới*10
Nguyên Bảo*600
Cử Thiện Lệnh*1
5 lần All
2400 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*12
Lì Xì Năm Mới*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Nguyên Thạch*8
Lì Xì Năm Mới*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*88
Lì Xì Năm Mới*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Tam Thanh Vũ*1
Lì Xì Năm Mới*30

Nguyên Bảo*2000
2 lần All
5400 Ngọc Bích Hồ Lô Tử Kim*15
Lì Xì Năm Mới*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*30
Lì Xì Năm Mới*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần All
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*8
Lì Xì Năm Mới*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần All