Tích lũy đăng nhập 14 ngày

♦ Thời gian diễn ra: 08/02 - 21/02
♦ Phạm vi:
• S1 - S595 (server > 30 ngày)
• S596 - S624 (1 ngày ≤ server ≤30 ngày)
♦ Nội dung:
• Phần thưởng đăng nhập nhận quà server đặc biệt sẽ hiển thị ở mục Thông Báo → Quà Đăng Nhập.
• Chúa công đăng nhập trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được hệ thống ghi nhận 1 lần/1 ngày (0h mỗi ngày reset).
• Chúa công đăng nhập trong ngày 1 nhưng không nhận quà thì qua ngày 2 vẫn có thể nhận được quà của cả 2 ngày (tương tự cho những ngày tiếp theo).
• Sau 0h ngày thứ 15 của máy chủ, Chúa công sẽ không thể nhận quà đăng nhập trước đó chưa nhận.
♦ Phần thưởng:
• Server Cũ (Server 31 ngày trở lên):

Ngày

Vt Phm

1

Chiêu Hiền Lệnh x20
Rương Hoàng Kim x10
Chìa Hoàng Kim x10

2

Rương Chiến Quốc x1
Đá Luyện-Cao x200

3

Rương Tướng Cam x1
Kim Nghiên Đài x300

4

Rương Chọn Trân Bảo x5
Thức Tỉnh Đơn x3000

5

Rương Chiến Quốc x2
Đá Thần Binh x3000

6

Trí Hoán Phù x1
Rương Lễ Ký Chu Dịch x1

7

Avatar Thất Tịch x1
Rương Chọn Trân Bảo x5

8

Rương Tướng Cam x1
Rương Hoàng Kim x10
Chìa Hoàng Kim x10

9

Rương Chiến Quốc x2
Thức Tỉnh Đơn x4000

10

Rương Lễ Ký Chu Dịch x1
Kim Nghiên Đài x600

11

Rương Chọn Trân Bảo x10
Rương Chiến Quốc x2

12

Trạch Hiền Lệnh x1
Rương Lễ Ký Chu Dịch x1

13

Nguyên Thạch x1
Thức Tỉnh Đơn x5000

14

Rương Tướng Đỏ x1
Rương Chọn Trân Bảo x10

• Server Mới (Server 1-30 ngày):

Ngày

Vt Phm

1

Thể Lực Đơn x3
Tinh Lực Đơn x3

2

Rương Tướng Cam x1
Rương Hoàng Kim x10
Chìa Hoàng Kim x10

3

Thần Binh Cam -Chọn x1
Đá Thần Binh x200

4

Bảo Vật Cam-Chọn x1
Đá Luyện-Bảo x100

5

Nguyên Bảo x100
Đá Luyện-Cao x100

6

Xuyên Tâm Tiễn x5
Đỗ Khang 10 Năm x100

7

Xuyên Tâm Tiễn x5
Avatar Thất Tịch x1
Rương Mảnh Tướng Đỏ x10

8

Đột Phá Đơn x500
Đá Luyện-Cao x100
Rương Mảnh Tướng Đỏ x10

9

Cẩm Nang Tím Chọn x1
Rương Mảnh Tướng Đỏ x10

10

Đá Luyện Bảo x200
Bảo Vật Cam-Chọn x1
Rương Mảnh Tướng Đỏ x10

11

Thần Binh Đỏ-Chọn x1
Đá Thần Binh x200
Rương Mảnh Tướng Đỏ x10

12

Rương Chiến Quốc x1
Rương Mảnh Tướng Đỏ x20

13

Huyền Bát Quái x5
Rương Mảnh Tướng Đỏ x20

14

Huyền Bát Quái x5
Rương Mảnh Tướng Đỏ x30