Đăng nhập tích lũy 14 ngày

Từ ngày 02/01 - 15/01, Chúa công tại S939 đăng nhập trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được hệ động ghi nhận 1 lần/ngày (0h mỗi ngày reset).
*Lưu ý:
• Phần thưởng đăng nhập nhận quà server đặc biệt sẽ hiển thị ở mục Thông Báo → Quà Đăng Nhập.
• Chúa công đăng nhập trong ngày 1 nhưng không nhận quà thì qua ngày 2 vẫn có thể nhận được quà của cả 2 ngày (tương tự cho những ngày tiếp theo).
• Sau 0h ngày thứ 15 của máy chủ, Chúa công sẽ không thể nhận quà đăng nhập trước đó chưa nhận.

♦ Server S939
Ngày
Phần quà
Ngày 1
Chiêu Hiền*10
Rương & Chìa Hoàng Kim*10
Khung avatar Hồng Phúc Tề Thiên*1
Ngày 2
Rương Chiến Quốc*1
Đá Luyện-Cao*200
Ngày 3
Rương Tướng Cam*1
Kim Nghiên Đài*300
Ngày 4
Rương Chọn Trân Bảo*5
Thức Tỉnh Đơn*3000
Ngày 5
Rương Chiến Quốc*2
Đá Thần Binh*3000
Ngày 6
Trí Hoán Phù*1
Lễ Ký Chu Dịch Tùy Chọn*1
Ngày 7
Rương Chọn Trân Bảo*5
Ngày 8
Rương Tướng Cam*1
Rương & Chìa Hoàng Kim*10
Ngày 9
Rương Chiến Quốc*2
Thức Tỉnh Đơn*4000
Ngày 10
Lễ Ký Chu Dịch Tùy Chọn*1
Kim Nghiên Đài*600
Ngày 11
Rương Chọn Trân Bảo*10
Rương Chiến Quốc*2
Ngày 12
Trạch Hiền Lệnh*1
Lễ Ký Chu Dịch Tùy Chọn*1
Ngày 13
Nguyên Thạch*1
Thức Tỉnh Đơn*5000
Ngày 14
Rương Tướng Đỏ*1
Rương Chọn Trân Bảo*10