Tiệm hoạt động

• Có thể vào Tiệm mua Quà Ngọc Bích Hạn Giờ, đổi Nguyên Bảo, Túi Hoa Đăng và tài nguyên khác.
• Quà Ngọc Bích sẽ tạo mới ngẫu nhiên mỗi ngày.
• Tiệm Nguyên Bảo và Tiệm Đổi sẽ không tạo mới khi qua ngày.• Rút thưởng Vũ Đài sẽ nhận được Túi Hoa Đăng, dùng đổi thưởng hiếm trong Tiệm hoạt động để nhận các vật phẩm cực kỳ giá trị như: Phá Quân-Chọn, Tứ Thần-Chọn, Hóa Hình Vũ, C.N Cam-Chọn, C.N Đỏ-Chọn, Trí Hoán Phù, Rương Tướng Đỏ, Bảo Vật Cam-Chọn, Mệnh tinh Nhật Nguyệt Tịnh Minh, Ngoại Trang Long Dược Ngọc Uyên - Triệu Vân, Rương Mệnh Tinh Đỏ, Cẩm Nang Cổ, Tham Võ Thủ Mệnh, Combo Danh Tướng Cam, Rương Chọn Thần Thú Cam, Rương Chọn Chiến Mã Cam.


• Mở bán các Mệnh Tinh Kim Nguyệt Lang Thiên Môn với giá 200 Túi Hoa Đăng:


• Mở bán các các Ngoại Trang mới:

Cẩm Phàm Phá Lăng – Cam Ninh
Dạo Bước Ngày Xuân – Bàng Thống
Hạc Minh Cửu Thiên – Thủy Kính