BXH Kiến Long Tại Điền

• Kiến Long Tại Điền sẽ có 2 BXH là BXH Vui Rút Thưởng (mỗi 1 giờ) và BXH Tổng Điểm Thưởng (sau khi kết thúc Chiêu Mộ Tướng Hoàng Kim).

• Phần Thưởng có BXH rất là hấp dẫn khi TOP 1 Vui Rút Thưởng có thể nhận được 1 Rương Tướng Hoàng KimTOP 1 BXH Tổng Điểm Thưởng sẽ nhận đến 2 Rương Tướng Hoàng Kim.

¤ Lưu ý:
- BXH Vui Rút Thưởng và BXH Tổng Điểm đều tính trên tất cả các server mở sự kiện Kiến Long Tại Điền.
- BXH Vui Rút Thưởng sẽ được tạo mới sau mỗi đợt rút thưởng. Ví dụ: Sự kiện Vui Rút Thưởng từ 00:00 - 01:00, bạn có 300 điểm thì qua đợt 01:00 - 02:00 số điểm 300 đó sẽ được tạo mới.