Kính hoa thủy nguyệt

♦ Thời gian diễn ra: từ 0:00 ngày 09/11 – 23h59 ngày 10/11
♦ Phạm vi: S1 – S1609 (Server đủ 21 ngày có thể tham gia; server cuối sẽ có event sau 04h00)


1. Kho Thẻ Biến Thân
• Từ bản cập nhật tháng 6/2023, sẽ có đủ 24 Thẻ Biến Thân Kim ngay từ đợt event đầu tiên của mọi server tham gia. Kèm với đó sẽ là 6 Thẻ Biến Thân Tấn của Dương Cổ, Lý Tú, Giả Nam Phong, Tuân Quán, Phan An và Lục Cơ
• Mỗi lần mở hoạt động, Chúa Công có thể chọn 1 Thẻ Biến Hình Kim của mỗi phe và 1 Thẻ Biến Hình Tướng Tấn.
• Khi triệu hồi Kính Hoa Thủy Nguyệt, chắc chắn nhận được 1 Thẻ Biến Hình Kim đã chọn hoặc 1 Thẻ Biến Hình Tướng Tấn ngẫu nhiên.

• Khi nhận được Thẻ Biến Hình Tướng Tấn đã có, sẽ chuyển thành Tín Vật tương ứng, có thể dùng thay cho Tướng Tấn khi Phi Thăng hoặc Thần Hóa Thẻ Biến Thân Tấn.


2. Năng Lượng Triệu Hồi
• Khi nhận được Thẻ Biến Hình Tướng Tấn đã có, sẽ chuyển thành Tín Vật tương ứng, nhận 1 điểm năng lượng, tối đa 2 điểm.
• Khi đạt đến 2 điểm năng lượng, lần rút thẻ kế chắc chắn nhận được Thẻ Biến Hình Tướng Tấn đã chọn.

• Khi kích hoạt hiệu quả này, hoặc khi rút được Thẻ Biến Hình đã chọn, sẽ xóa hết điểm năng lượng.
• Nếu chọn tướng đã có, sẽ không nhận được điểm năng lượng, khi đổi tướng sẽ xóa hết điểm năng lượng.
• Khi hoạt động kết thúc, xóa hết điểm năng lượng còn lại.

3. Triệu Hồi Linh Kính
• Khi triệu hồi, có xác suất nhận được Mảnh Linh Kính.
• Nhận đủ 1000 Mảnh Linh Kính, có thể Triệu Hồi Linh Kính, nhận được 1 Thẻ Biến Hình Kim đã chọn, hoặc 1 Thẻ Biến Hình Tướng Tấn ngẫu nhiên.
• Mảnh Linh Kính có thể giữ lại đến hoạt động Kính Hoa Thủy Nguyệt lần kế.

4. Đẩu Chuyển Tinh Di 
• Mỗi tốn 3 Thẻ Biến Hình Kim (không thẻ dùng Thẻ Biến Hình Tấn), có thể thực hiện 1 lần Đẩu Chuyển Tinh Di.
• Khi Đẩu Chuyển Tinh Di, sẽ nhận 1 Thẻ Biến Hình Kim ngẫu nhiên từ kho thẻ (không bao gồm Thẻ Biến Hình Tướng Tấn).
• Thẻ Biến Hình Kim mới nhận được sẽ không giống với 3 Thẻ Biến Hình Kim đã tiêu tốn.

5. Thay đổi quà BXH Vui Rút Thưởng và Tổng Điểm Thưởng
• Thay vì các Rương Tứ Thần, giờ đây khi đạt Top BXH Vui Rút Thưởng và Tổng Điểm, Chúa Công có thể nhận thêm Thức Tỉnh Đơn và Tướng Tinh Bí Ẩn.
*Lưu ý: Các phần thưởng này có thể sẽ thay đổi ở các đợt event Kính Hoa tiếp theo.