Điều kiện tham gia

Kính Hoa Thủy Nguyệt là hoạt động Liên Server, mở tại các server đã mở 60 ngày, người chơi đạt cấp 80 trở lên được tham gia chiêu mộ Thẻ Biến Thân Hoàng Kim.
Hoạt động mở trong 3 ngày. Ngày 1, ngày 2 có thể chiêu mộ Thẻ Biến Thân Hoàng Kim và đổi mảnh Linh Kính ở Triệu Hồi Linh Kính. Ngày 3 chỉ được đổi mảnh Linh Kính ở Triệu Hồi Linh Kính.

♦ Thời gian diễn ra: từ 0:00 ngày 24/04 – 23:59 ngày 25/04
 Phạm vi: S1 – S641 (Server mở đủ 59 ngày, ngày thứ 60 có thể tham gia)
*Lưu ý:
• Mở thêm 4 Thẻ Biến Thân Hoàng Kim mới trong Kính Hoa (Tư Mã Ý, Triệu Vân, Tôn Sách, Lữ Bố) và ngẫu nhiên 4 thẻ trong 12 thẻ còn lại sẽ được xuất hiện trong Thủy Nguyệt => Tổng cộng 16 thẻ
• Đối với các server chưa tham gia đợt 1 (S585 – S611) chỉ mở 4 Thẻ Biến Thân Hoàng Kim đợt 1 (Tử Thượng, Thủy Kính, Chu Cơ, Nam Hoa) => Tổng cộng 4 thẻ