Sự kiện mừng phiên bản mới

♦ Thời gian mở: từ 00:00 ngày 17/11 - 23:59 ngày 19/11
♦ Phạm vi: S1 – S1265 (server đã mở trên 7 ngày có thể tham gia)

♦ TÍCH LŨY TIÊU NGỌC BÍCH
Ngọc Bích
Phần thưởng
Số lượng 
1250
Rương Lễ Ký-Chu Dịch*1 / Rương Chiến Quốc*2 / Rương Trân Bảo*10 / Thần Binh Cam*5 / Trí Hoán Phù*3 / Nguyên Thạch*1 / Cẩm Nang Cam Chọn*1 / Rương Chọn Chân Vũ*4
Tùy chọn
2500
Rương Lễ Ký-Chu Dịch*1 / Rương Chiến Quốc*2 / Rương Trân Bảo*10 / Thần Binh Cam*5 / Trí Hoán Phù*3 / Nguyên Thạch*1 / Cẩm Nang Cam Chọn*1 / Rương Chọn Thanh Sương*2
Tùy chọn
5000
Rương Lễ Ký-Chu Dịch*2 / Rương Chiến Quốc*4 / Rương Trân Bảo*15 / Thần Binh Cam*10 / Trí Hoán Phù*6 / Nguyên Thạch*2 / Cẩm Nang Cam Chọn*1 / Rương Chọn Thanh Sương*2
Tùy chọn
11,250
Rương Lễ Ký-Chu Dịch*4 / Rương Chiến Quốc*8 / Rương Trân Bảo*30 / Trạch Hiền Lệnh*3 / Nguyên Thạch*4 / Rương Chọn Cẩm Nang Đỏ*1 / Rương Tướng Đỏ*1 / Rương Chọn Set Phá Quân*1
Tùy chọn
25,000
 Rương Trân Bảo*50 / Nguyên Thạch*8 / Rương Chọn Thẻ Biến Thân Cam*1 / Rương Tướng Đỏ*1 / Rương Chọn Cẩm Nang Đỏ*1 / Rương Chọn Tứ Thần*1 / Rương Chọn Mệnh Tinh Đỏ*1
Tùy chọn
32,000
C.N Huynh Đệ-Ngọc*1 / C.N Huyết Chiến-Ngọc*1 / Thẻ B.Hình Cam-Chọn*1 / Rương Chọn Chiến Mã Cam*1 / Rương Thần Thú-Chọn*1 / Rương Chọn CN H.Kim*1 / Rương Chọn Danh Tuớng Cam*1
Tùy chọn
60,000
Rương Chọn Mệnh Tinh Sinh Tồn*1 / C.N Bế Cảnh-Tinh*1 / C.N Viện Trợ-Ngọc*1 / Vũ Khí Cam-Chọn*1 / Rương Chọn Chiến Mã Cam*1 / Thần Thú Cam-Chọn*1 / C.N Khéo Léo-Tinh / C.N Tiến Thoái-Ngọc*1
Tùy chọn
85,000
C.N Tàn Sát-Ngọc*1 / C.N Đồng Thù-Ngọc*1 / Danh Tướng Cam-Chọn*1 / Rương Chọn Chiến Mã Cam*1 / Thần Thú Cam-Chọn*1 / C.Nang Kim-Chọn*1 / C.N Bộc Phát-Tinh*1 / C.N Đánh Úp-Tinh*1
Tùy chọn
100,000
Rương Chọn Mệnh Tinh Sinh Tồn*1 / Rương Chọn Vũ Khí Danh Tướng Cam*1 / Rương Chọn Chiến Mã Cam*1 / Rương Thần Thú-Chọn*1 / Rương Chọn CN H.Kim*1 / C.N Hào Hiệp-Ngọc*1 / C.N Hấp Huyết-Ngọc*1 / C.N Hấp Thụ-Ngọc*1
Tùy chọn

♦ GÓI NẠP NGỌC BÍCH
Giá Ngọc Bích
Vật phẩm
Số lần mua
50
Rương & Chìa Hoàng Kim*10
1
250
Thần Binh Cam*3
Thần Binh Đỏ*2
Rương Chọn Trân Bảo*4
5
560
Đá Luyện-Hiếm*45
Trí Hoán Phù*4
Thần Binh Cam*8
5
800
Rương Thanh Sương Chọn (Trang Bị Cam cấp 2)*4
Rương Chiến Quốc*4
Rương Chọn Lễ Ký-Chu Dịch*1
5
1600
Rương Chọn Lễ Ký-Chu Dịch*2
Rương Chọn Trân Bảo*25
Thần-Trí Hoán Phù*4
5
2400
Rương Chiến Quốc*12
Đá Luyện-Hiếm*210
Rương Chọn Trân Bảo*38
5
5400
Tướng Tinh Bí Ẩn*14
Rương Chọn Trân Bảo*88
Phá Quân Chọn*3
5
5400
Rương Chọn Lễ Ký-Chu Dịch*8
Rương Chọn Cẩm Nang Đỏ*2
Nguyên Thạch*8
5
5400
TT-T.Hoán Phù*3
Bộ Tứ Thần-Chọn*1
Thẻ Biến Hình Cam-Chọn*1
3