Nạp tích lũy 25 ngày

♦ Thời gian: từ 0:00 ngày 26/07 – 23:59 ngày 21/08 (Nạp 25 ngày + nạp bù 2 ngày, tổng 27 ngày)

♦ Phạm vi: All Server (S1-S1184)

♦ Tham gia tại: Giao diện chính → Hoạt Động → Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải)

♦ Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp hoặc thanh toán trực tiếp trong game.

♦ Hình thức tích lũy: Số lượng nạp trong ngày đạt 129k trở lên.

Số ngày tích lũy
Lựa Chọn 1
Lựa Chọn 2
Lựa Chọn 3
Lựa Chọn 4
Lựa Chọn 5
Tích lũy nạp đạt 1 Ngày
Rương Tướng Cam Chọn*1
Rương Thanh Sương Chọn*4
Rương Chọn Chu Dịch Lễ Ký*1
 
 
Tích lũy nạp đạt 2 Ngày
KNB*645, Rương Tứ Thần*7, Chìa Tứ Thần*7
 
 
 
 
Tích lũy nạp đạt 3 Ngày
KNB*645, Rương Tứ Thần*7, Chìa Tứ Thần*7
 
 
 
 
Tích lũy nạp đạt 4 Ngày
KNB*645, Rương Tứ Thần*7, Chìa Tứ Thần*7
 
 
 
 
Tích lũy nạp đạt 5 Ngày
Tướng Tinh Bí Ẩn*4
Rương Chọn Trân Bảo*13
Rương Chọn Chu Dịch Lễ Ký*6
Rương Tướng Đỏ*1
 
Tích lũy nạp đạt 6 Ngày
KNB*645, Rương Tứ Thần*7, Chìa Tứ Thần*7
 
 
 
 
Tích lũy nạp đạt 7 Ngày
KNB*645, Rương Tứ Thần*7, Chìa Tứ Thần*7
 
 
 
 
Tích lũy nạp đạt 8 Ngày
KNB*645, Rương Tứ Thần*7, Chìa Tứ Thần*7
 
 
 
 
Tích lũy nạp đạt 9 Ngày
Phá Quân-Chọn*1
C.Nang Đỏ-Chọn*1
Rương Chọn Đá Thô*2
Rương Chọn Đá Thần Binh*2
 
Tích lũy nạp đạt 10 Ngày
KNB*645, Rương Tứ Thần*7, Chìa Tứ Thần*7
 
 
 
 
Tích lũy nạp đạt 11 Ngày
KNB*645, Rương Tứ Thần*7, Chìa Tứ Thần*7
 
 
 
 
Tích lũy nạp đạt 12 Ngày
KNB*645, Rương Tứ Thần*7, Chìa Tứ Thần*7
 
 
 
 
Tích lũy nạp đạt 13 Ngày
Tứ Thần Chọn*1
Rương Chọn Trân Bảo*30
Rương Chọn Vũ Khí Tím*1
 
 
Tích lũy nạp đạt 14 Ngày
KNB*645, Rương Tứ Thần*7, Chìa Tứ Thần*7
 
 
 
 
Tích lũy nạp đạt 15 Ngày
KNB*645, Rương Tứ Thần*7, Chìa Tứ Thần*7
 
 
 
 
Tích lũy nạp đạt 16 Ngày
KNB*645, Rương Tứ Thần*7, Chìa Tứ Thần*7
 
 
 
 
Tích lũy nạp đạt 17 Ngày
Rương Chọn Đá Thô*4
Tướng Tinh Bí Ẩn*13
Rương Chọn Danh Tướng Tím*1
 
 
Tích lũy nạp đạt 18 Ngày
KNB*645, Rương Tứ Thần*7, Chìa Tứ Thần*7
 
 
 
 
Tích lũy nạp đạt 19 Ngày
KNB*645, Rương Tứ Thần*7, Chìa Tứ Thần*7
 
 
 
 
Tích lũy nạp đạt 20 Ngày
KNB*645, Rương Tứ Thần*7, Chìa Tứ Thần*7
 
 
 
 
Tích lũy nạp đạt 21 Ngày
Trường Đao Chiến Thần*1
Nguyên Thạch Phỉ Thúy*1
Rương Chọn Vũ Khí Cam*1
Lạc Nhạn Không Hầu*1
 
Tích lũy nạp đạt 22 Ngày
KNB*645, Rương Tứ Thần*7, Chìa Tứ Thần*7
 
 
 
 
Tích lũy nạp đạt 23 Ngày
KNB*645, Rương Tứ Thần*7, Chìa Tứ Thần*7
 
 
 
 
Tích lũy nạp đạt 24 Ngày
KNB*645, Rương Tứ Thần*7, Chìa Tứ Thần*7
 
 
 
 
Tích lũy nạp đạt 25 Ngày
Bạch Khởi*1
Phục Hy Thủy Kính*62
Rương Chọn Danh Tướng Cam*1
Vương Chiêu Quân*1
Tam Thanh Vũ*3