Nạp tích lũy 7 ngày

♦ Thời gian:
• Diễn ra: từ 0:00 ngày 01/06 – 23h59 ngày 07/06
• Tổng số ngày: 7 ngày (Tiến độ nạp sẽ được reset khi qua ngày)

♦ Phạm vi: S1 - S1474

♦ Tham gia tại: Giao diện chính → Hoạt Động → Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải).

♦ Thể lệ:
• Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp hoặc thanh toán trực tiếp trong game.
• Số lượng nạp trong ngày đạt tới mốc nhất định sẽ được chọn quà. Tiến độ nạp sẽ được reset khi qua ngày.

Mệnh giá tích lũy
Lựa chọn 1
Lựa chọn 2
Lựa chọn 3
Lựa chọn 4
Lựa chọn 5
20k
Rương Tướng Đỏ Ngẫu Nhiên*1
Rương Tướng Cam*2
Đá Thần Binh*8000
 
 
100k
Tướng Đỏ-Kim May Mắn*1
Rương Chọn Trân Bảo*8
Đá Thần Binh*10000
 Tướng Tinh Bí Ẩn*1
 
169k
Tướng Đỏ-Kim May Mắn*1
Chiến Mã May Mắn*1
Thần Thú May Mắn*1
Rương Chiến Quốc*9
Thần Binh H.Kim*1
338k
Tướng Đỏ-Kim May Mắn*1
Rương Chọn Trân Bảo*14
Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch*2
Tướng Tinh Bí Ẩn*2
 Thần Binh H.Kim*2
507k
Tướng Đỏ-Kim May Mắn*1
Biến Thân Cam May Mắn*1
Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch*2
Rương Chiến Quốc*9
 Thần Binh H.Kim*2
1183k
Danh Tướng May Mắn*1
Phá Quân-Chọn*1
Biến Thân Cam Nữ May Mắn*1
Biến Thân Cam Nam May Mắn*1
Thần Binh H.Kim*3
1690k
Rương Chọn Vũ Khí Cam*1
Bộ Tứ Thần-Chọn*1
Tam Thanh Vũ*1
Nguyên Thạch Phỉ Thúy*1
Thần Binh H.Kim*3
2535k
Tướng Tấn Ngẫu Nhiên*1
Danh Tướng Cam May Mắn*1
Nguyên Thạch Phỉ Thúy*2
Thần Thú Cam May Mắn*1
Chiến Mã Cam May Mắn*1