Nạp tích lũy 7 ngày

♦ Thời gian: từ 0:00 ngày 13/11 – 23:59 ngày 21/11 (Nạp 7 ngày + nạp bù 2 ngày, tổng 9 ngày)
♦ Phạm vi: S1 – S911
♦ Tham gia tại: Giao diện chính → Hoạt Động → Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải)
♦ Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp hoặc thanh toán trực tiếp trong game.
♦ Hình thức tích lũy: Số lượng nạp trong ngày đạt 20k trở lên.
Số ngày tích lũy
Lựa chọn 1
Lựa chọn 2
Lựa chọn 3
Tích lũy nạp đạt 1 ngày
Chiêu Hiền*10 Quận Thủ Ấn*2 Chân Võ Cam-Chọn*1
Tích lũy nạp đạt 2 ngày
Đột Phá Đơn*2000
Quận Thủ Ấn*2 
Chân Võ Cam-Chọn*1
Tích lũy nạp đạt 3 ngày
Rương Chọn Tướng Cam*1
Thích Sử Ấn*2 
 Chân Võ Cam-Chọn*2
Tích lũy nạp đạt 4 ngày
Rương Chọn Thần Binh Cam*2 Thích Sử Ấn*2 Hàn Băng Kiếm*1
Tích lũy nạp đạt 5 ngày
Rương Cẩm Nang*3
Cỏ Xanh*2 
Xích Vũ Giáp*1
Tích lũy nạp đạt 6 ngày
Rương Chọn Thần Binh Đỏ*2
Cỏ Xanh*2 
 Mặc Ngọc Quán*1
Tích lũy nạp đạt 7 ngày
Bàn Long Văn Bích*5 Rương Trân Bảo*20 Kim Ti Ngoa*1