Nạp tích lũy 8 ngày

♦ Thời gian: từ 0:00 ngày 17/09 – 23:59 ngày 25/09 (Nạp 8 ngày + nạp bù 1 ngày, tổng 9 ngày)

♦ Phạm vi: All Server (S1 - S1219)

♦ Tham gia tại: Giao diện chính → Hoạt Động → Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải)

♦ Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp hoặc thanh toán trực tiếp trong game.

♦ Hình thức tích lũy: Số lượng nạp trong ngày đạt 20k trở lên.

Số ngày tích lũy Option 1 Option 2 Option 3
Tích lũy nạp đạt 1 ngày Chiêu Hiền*10 Quận Thủ Ấn*2 Chân Võ Cam-Chọn*1
Tích lũy nạp đạt 2 ngày Đột Phá Đơn*2000 Quận Thủ Ấn*2 Chân Võ Cam-Chọn*1
Tích lũy nạp đạt 3 ngày Rương Chọn Tướng Cam*1 Thích Sử Ấn*2 Chân Võ Cam-Chọn*2
Tích lũy nạp đạt 4 ngày Rương Chọn Thần Binh Cam*2 Thích Sử Ấn*2 Hàn Băng Kiếm*1
Tích lũy nạp đạt 5 ngày Rương Cẩm Nang*3 Cỏ Xanh*2 Xích Vũ Giáp*1
Tích lũy nạp đạt 6 ngày Rương Chọn Thần Binh Đỏ*2 Cỏ Xanh*2 Mặc Ngọc Quán*1
Tích lũy nạp đạt 7 ngày Rương Chiến Quốc*4 Bảo Vật Cam-Chọn*2 Kim Ti Ngoa*1
Tích lũy nạp đạt 8 ngày Thiên La Đường Lưu Vũ*1 Tướng Ấn*6 Rương Chọn Trân Bảo*25