Nạp tích lũy 21 ngày

♦ Thời gian: 0:00 ngày 25/09 – 23:59 ngày 17/10 (Nạp 21 ngày + nạp bù 2 ngày = tổng 23 ngày)
♦ Phạm vi: Tất cả máy chủ
♦ Tham gia tại: Giao diện chính → Hoạt Động → Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải)
♦ Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp hoặc thanh toán trực tiếp trong game.
♦ Hình thức tích lũy: Số lượng nạp trong ngày đạt 100k trở lên.
Số ngày tích lũy Lựa chọn 1 Lựa chọn 2 Lựa chọn 3
Tích lũy nạp đạt 1 ngày Rương Tướng Cam Chọn*1 Rương Thanh Sương Chọn*4 Rương Chọn Chu Dịch Lễ Ký*1
Tích lũy nạp đạt 2 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 3 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 4 ngày Cẩm Nang Cam Chọn*2 Rương Chọn Trân Bảo*10 Rương Chọn Chu Dịch Lễ Ký*3
Tích lũy nạp đạt 5 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 6 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 7 ngày Rương Tướng Đỏ*1 Rương Chọn Đá Thô*2 Rương Chọn Mảnh Tướng H.Kim*20
Tích lũy nạp đạt 8 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 9 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 10 ngày Phá Quân Chọn*1 Rương Chọn Trân Bảo*15 Rương Chọn Mảnh Tướng H.Kim*20
Tích lũy nạp đạt 11 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 12 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 13 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 14 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 15 ngày Rương Chọn Đá Thô*4 Rương Chọn Trân Bảo*25 Rương Chọn Mảnh Tướng H.Kim*40
Tích lũy nạp đạt 16 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 17 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 18 ngày Tứ Thần Chọn*1 Rương Chọn Trân Bảo*35 Rương Chọn Mảnh Tướng H.Kim*40
Tích lũy nạp đạt 19 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 20 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 21 ngày Tam Thanh Vũ*2 C.Nang Kim-Chọn*1 Rương Chọn Mảnh Tướng H.Kim*40