Đăng Nhập Nhận Quà

► Thời gian diễn ra: 14 ngày

► Nội dung:
1. Phần thưởng đăng nhập nhận quà server đặc biệt sẽ hiển thị ở mục "Thông Báo" → "Quà Đăng Nhập"
2. Người chơi đăng nhập trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được hệ động ghi nhận 1 lần/1 ngày (0h mỗi ngày reset).
3. Người chơi đăng nhập trong ngày 1 nhưng không nhận quà thì qua ngày 2 vẫn có thể nhận được quà của cả 2 ngày (tương tự cho những ngày tiếp theo - giống cơ chế của event lễ).
4. Sau 0h ngày thứ 15 của server, người chơi sẽ không thể nhận quà đăng nhập trước đó chưa nhận.

► Phần thưởng:

Ngày Phần Thưởng
Ngày 1
3*Thể Lực Đơn, 3*Tinh Lực Đơn
Ngày 2
1*Rương Tướng Cam, 10*Rương Hoàng Kim, 10*Chìa Hoàng Kim
Ngày 3
1*Thần Binh Cam-Chọn, 200*Đá Thần Binh
Ngày 4
1*Bảo Vật Cam-Chọn, 100*Đá Luyện-Bảo
Ngày 5
100*Nguyên Bảo, 100*Đá Luyện-Cao
Ngày 6
5*Xuyên Tâm Tiễn, 100*Đỗ Khang 10 Năm
Ngày 7
5*Xuyên Tâm Tiễn, 1*Avatar Phúc Tinh Cao Chiếu, 10*Rương Mảnh Tướng Đỏ
Ngày 8
500*Đột Phá Đơn, 100*Đá Luyện-Cao, 10*Rương Mảnh Tướng Đỏ
Ngày 9
1*Cẩm Nang Tím Chọn, 10*Rương Mảnh Tướng Đỏ
Ngày 10
200*Đá Luyện Bảo, 1*Bảo Vật Cam-Chọn10*Rương Mảnh Tướng Đỏ
Ngày 11
1*Thần Binh Đỏ-Chọn, 200*Đá Thần Binh, 10*Rương Mảnh Tướng Đỏ
Ngày 12
1*Rương Chiến Quốc, 20*Rương Mảnh Tướng Đỏ
Ngày 13
5*Huyền Bát Quái, 20*Rương Mảnh Tướng Đỏ
Ngày 14
5*Huyền Bát Quái, 3
0*Rương Mảnh Tướng Đỏ