Tích lũy đăng nhập 14 ngày

♦ Thời gian: 30/05 - 12/06
♦ Phạm vi: Toàn server

• Server Cũ (Server 31 ngày trở lên):
Tích lũy đăng nhập Phần thưởng
1 ngày Chiêu Hiền*10
Rương Hoàng Kim*10
Chìa Hoàng Kim*10
Avatar SN 2 Tuổi*1

2 ngày Rương Chiến Quốc*1
Đá Luyện-Cao*200
3 ngày Rương Tướng Cam*1
Kim Nghiên Đài*300
4 ngày Rương Chọn Trân Bảo*5
Thức Tỉnh Đơn*3000
5 ngày Rương Chiến Quốc*2
Đá Thần Binh*3000
6 ngày Trí Hoán Phù*1
Lễ Ký Chu Dịch Tùy Chọn*1
7 ngày Rương Chọn Trân Bảo*5
8 ngày Rương Tướng Cam*1
Rương Hoàng Kim*10
Chìa Hoàng Kim*10
9 ngày Rương Chiến Quốc*2
Thức Tỉnh Đơn*4000
10 ngày Lễ Ký Chu Dịch Tùy Chọn*1
Kim Nghiên Đài*600
11 ngày Rương Chọn Trân Bảo*10
Rương Chiến Quốc*2
12 ngày Trạch Hiền Lệnh*1
Lễ Ký Chu Dịch Tùy Chọn*1
13 ngày Nguyên Thạch*1
Thức Tỉnh Đơn*5000
14 ngày Rương Tướng Đỏ*1
Rương Chọn Trân Bảo*10

• Server Mới (Server 1-30 ngày):
Tích lũy đăng nhập Phần thưởng
1 ngày Thể Lực Đơn*5
Tinh Lực Đơn*5
Avatar SN 2 Tuổi*1

2 ngày Rương Tướng Cam*1
Rương Hoàng Kim*10
Chìa Hoàng Kim*10
3 ngày T.Binh Cam-Chọn*1
Đá Thần Binh*200
4 ngày Bảo Vật Cam-Chọn*1
Đá Luyện-Bảo*100
5 ngày Nguyên Bảo*100
Đá Luyện-Cao*100
6 ngày  Xuyên Tâm Tiễn*5
Đỗ Khang 10 Năm*100
7 ngày  Xuyên Tâm Tiễn*5
Mảnh Tướng Đỏ*10
8 ngày Đột Phá Đơn*500
Đá Luyện-Cao*100
Mảnh Tướng Đỏ*10
9 ngày C.Nang Tím-Chọn*1
Mảnh Tướng Đỏ*10
10 ngày Đá Luyện-Bảo*200
Bảo Vật Cam-Chọn*1
Mảnh Tướng Đỏ*10
11 ngày T.Binh Đỏ-Chọn*1
Đá Thần Binh*200
Mảnh Tướng Đỏ*10
12 ngày Rương Chiến Quốc*1
Mảnh Tướng Đỏ*20
13 ngày Huyền Bát Quái*5
Mảnh Tướng Đỏ*20
14 ngày Huyền Bát Quái*5
Mảnh Tướng Đỏ*30