Tích nạp 14 ngày

♦ Thời gian:
• Diễn ra: từ 0:00 ngày 29/06 – 23:59 13/07
• Tổng số ngày điểm danh: Nạp 14 ngày + 1 ngày nạp bù = tổng 15 ngày

♦ Phạm vi: S1 - S1145

♦ Tham gia tại: Giao diện chính → Hoạt Động → Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải).

♦ Thể lệ:
• Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp hoặc thanh toán trực tiếp trong game.
• Hình thức tích lũy: Số lượng nạp trong ngày đạt 169k trở lên.

Số ngày tích lũy Lựa Chọn 1 Lựa Chọn 2 Lựa Chọn 3 Lựa Chọn 4
Tích lũy nạp đạt 1 Ngày Rương Tướng Cam Chọn*2 Rương Thanh Sương Chọn*8 Rương Chọn Chu Dịch Lễ Ký*2 Oanh Thiên Chùy*45
Tích lũy nạp đạt 2 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*5, Chìa Tứ Thần*5      
Tích lũy nạp đạt 3 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*5, Chìa Tứ Thần*5      
Tích lũy nạp đạt 4 Ngày Rương Tướng Đỏ*1 Tướng Tinh Bí Ẩn*12 Rương Chọn Đá Thô*1 Rương Chọn Trân Bảo*20
Tích lũy nạp đạt 5 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*5, Chìa Tứ Thần*5      
Tích lũy nạp đạt 6 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*5, Chìa Tứ Thần*5      
Tích lũy nạp đạt 7 Ngày Bàn Long Văn Bích*8 Ngũ Hành Tiên Ngọc*7 C.Nang Đỏ-Chọn*1 Phá Quân-Chọn*1
Tích lũy nạp đạt 8 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*5, Chìa Tứ Thần*5      
Tích lũy nạp đạt 9 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*5, Chìa Tứ Thần*5      
Tích lũy nạp đạt 10 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*5, Chìa Tứ Thần*5
Tích lũy nạp đạt 11 Ngày Rương Chọn Đá Thô*8  Tứ Thần Chọn*1 Tam Thanh Vũ*1   
Tích lũy nạp đạt 12 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*5, Chìa Tứ Thần*5      
Tích lũy nạp đạt 13 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*5, Chìa Tứ Thần*5      
Tích lũy nạp đạt 14 Ngày Kinh Hồng Vũ*1 Phục Hy Thủy Kính*40 Chiến Mã Cam-Chọn*1 Rương Chọn Tướng H.Kim*1