Tích nạp 17 ngày

♦ Thời gian:
• Diễn ra: từ 0:00 ngày 27/04 – 23:59 15/05
• Tổng số ngày điểm danh: Nạp 17 ngày + nạp bù 2 ngày, tổng 19 ngày

♦ Phạm vi: S1-S1086

♦ Tham gia tại: Giao diện chính → Hoạt Động → Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải).

♦ Thể lệ:
• Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp hoặc thanh toán trực tiếp trong game.
• Hình thức tích lũy: Số lượng nạp trong ngày đạt 169k trở lên.

Số ngày tích lũy Lựa Chọn 1 Lựa Chọn 2 Lựa Chọn 3 Lựa Chọn 4 Lựa Chọn 5
Tích lũy nạp đạt 1 Ngày Bàn Long Văn Bích*3 Rương Chọn Chu Dịch Lễ Ký*2 Rương Tướng Cam Chọn*2    
Tích lũy nạp đạt 2 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*5, Chìa Tứ Thần*5        
Tích lũy nạp đạt 3 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*5, Chìa Tứ Thần*5        
Tích lũy nạp đạt 4 Ngày Tướng Tinh Bí Ẩn*7 Bổ Thiên Thạch*1 Túi Càn Khôn*1 Chỉ Thiên Kiếm*1 Rương Tướng Đỏ*1
Tích lũy nạp đạt 5 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*5, Chìa Tứ Thần*5        
Tích lũy nạp đạt 6 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*5, Chìa Tứ Thần*5        
Tích lũy nạp đạt 7 Ngày Rương Chọn Đá Thô*2 Ngũ Hành Tiên Ngọc*6 Phục Hy Thủy Kính*6 Rương Chọn Trân Bảo*10  
Tích lũy nạp đạt 8 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*5, Chìa Tứ Thần*5        
Tích lũy nạp đạt 9 Ngày Ngũ Hành Tiên Ngọc*6 Phục Hy Thủy Kính*6 Rương Chọn Trân Bảo*10  
Tích lũy nạp đạt 10 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*5, Chìa Tứ Thần*5        
Tích lũy nạp đạt 11 Ngày Tướng Tinh Bí Ẩn*3 Bàn Long Văn Bích*7 Phục Hy Thủy Kính*6 Rương Chọn Trân Bảo*10  
Tích lũy nạp đạt 12 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*5, Chìa Tứ Thần*5        
Tích lũy nạp đạt 13 Ngày Rương Chọn Đá Thô*2 Bàn Long Văn Bích*7 Ngũ Hành Tiên Ngọc*6 Rương Chọn Trân Bảo*10  
Tích lũy nạp đạt 14 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*5, Chìa Tứ Thần*5        
Tích lũy nạp đạt 15 Ngày Phục Hy Thủy Kính*6 Ngũ Hành Tiên Ngọc*6 Bàn Long Văn Bích*7    
Tích lũy nạp đạt 16 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*5, Chìa Tứ Thần*5        
Tích lũy nạp đạt 17 Ngày Phong Thiên Ấn*1 Xạ Nhật Cung*1 Sách Cửu Châu*1 Rương Chọn Tướng H.Kim*1