Tích nạp 18 ngày

♦ Thời gian:
• Diễn ra: từ 0:00 ngày 29/11 – 23h59 ngày 18/12
• Tổng số ngày điểm danh: 18 ngày + 2 ngày nạp bù

♦ Phạm vi: Toàn máy chủ (S1-S1303)

♦ Tham gia tại: Giao diện chính → Hoạt Động → Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải).

♦ Thể lệ:
• Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp hoặc thanh toán trực tiếp trong game.
• Hình thức tích lũy: Số lượng nạp trong ngày đạt 169k trở lên.


Ngày tích lũy Lựa Chọn 1 Lựa Chọn 2 Lựa Chọn 3 Lựa Chọn 4 Lựa Chọn 5
Tích lũy nạp đạt 1 Ngày Rương Tướng Cam Chọn*2 Rương Thanh Sương Chọn*7 Rương Chọn Chu Dịch Lễ Ký*4    
Tích lũy nạp đạt 2 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9        
Tích lũy nạp đạt 3 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9        
Tích lũy nạp đạt 4 Ngày Tướng Tinh Bí Ẩn*5 Rương Tướng Đỏ*1 Rương Chọn Chu Dịch Lễ Ký*7 Hồ Lô Tử Kim*3 Phá Quân-Chọn*1
Tích lũy nạp đạt 5 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9        
Tích lũy nạp đạt 6 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9        
Tích lũy nạp đạt 7 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9        
Tích lũy nạp đạt 8 Ngày Tứ Thần Chọn*1 Rương Chọn Đá Thô*5 Rương Chọn Đá Thần Binh*3 Tam Thanh Vũ*1 Rương Chọn Vũ Khí Tím*1
Tích lũy nạp đạt 9 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9        
Tích lũy nạp đạt 10 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9        
Tích lũy nạp đạt 11 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9        
Tích lũy nạp đạt 12 Ngày C.Nang Đỏ-Chọn*1 Mảnh C.Nang Cổ*120 C.N Hấp Huyết-Ngọc*1 C.N Đồng Thù-Ngọc*1 Rương Chọn Danh Tướng Tím*1
Tích lũy nạp đạt 13 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9        
Tích lũy nạp đạt 14 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9        
Tích lũy nạp đạt 15 Ngày Lã Thị Xuân Thu*1 Tướng Tinh Bí Ản*5 Rương Chọn Đá Thần Binh*3 Hồ Lô Tử Kim*3 Rương Chọn Đá Thô*5
Tích lũy nạp đạt 16 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9        
Tích lũy nạp đạt 17 Ngày KNB*845, Rương Tứ Thần*9, Chìa Tứ Thần*9        
Tích lũy nạp đạt 18 Ngày Lã Bất Vi*1 Kinh Hồng Vũ*1 Rương Chọn Tướng Tấn*1 Chiến Mã Cam-Chọn*1 Năng Thần Tào Tháo*1