Tích nạp 30 ngày nhận "Hán Vũ Đế"

♦ Thời gian diễn ra: từ 0:00 14/04 – 23:59 16/05 (Nạp 30 ngày + nạp bù 3 ngày, tổng 33 ngày)
♦ Phạm vi: Toàn server
♦ Tham gia tại: Giao diện chính → Hoạt Động → Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải)
♦ Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp hoặc thanh toán trực tiếp trong game.
♦ Hình thức tích lũy: Số lượng nạp trong ngày đạt 100k trở lên (đối với server không gộp).
*Phần thưởng sẽ bị mất khi qua ngày, vì thế chúa công nạp vui lòng nhận quà trong ngày.

Số ngày tích lũy Lựa Chọn 1 Lựa Chọn 2 Lựa Chọn 3
Tích lũy nạp đạt 1 ngày Rương Chiến Quốc*5 Rương Tướng Cam-Chọn*1 Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*1
Tích lũy nạp đạt 2 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 3 ngày Rương Chọn Cẩm Nang Cam*2 Rương Chọn Trân Bảo*10 Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*1
Tích lũy nạp đạt 4 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 5 Ngày Rương Tướng Đỏ*1 Rương Đá Thô*2 Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*3
Tích lũy nạp đạt 6 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 7 ngày Phá Quân-Chọn*1  Rương Chọn Trân Bảo*15 Rương Chọn Vũ Khí Tím*1
Tích lũy nạp đạt 8 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 9 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 10 ngày Rương Chọn Mảnh Tướng H.Kim*20 Rương Đá Thô*4 Rương Chọn Danh Tướng Tím*1
Tích lũy nạp đạt 11 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 12 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 13 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 14 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 15 ngày Rương Chọn Mảnh Tướng H.Kim*40 Rương Đá Thô*4 Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*3
Tích lũy nạp đạt 16 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 17 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 18 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 19 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 20 ngày Rương Chọn Mảnh Tướng H.Kim*40 Rương Chọn Vũ Khí Cam*1
Tích lũy nạp đạt 21 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 22 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 23 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 24 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 25 ngày Rương Tứ Thần-Chọn*1 Rương Đá Thô*6 Rương Thẻ Biến Thân Cam*1 
Tích lũy nạp đạt 26 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 27 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 28 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 29 ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 30 ngày Rương Chọn Mảnh Tướng H.Kim*60 Rương Chọn Danh Tướng Cam*1 Rương Thẻ Biến Thân Cam*1
*Lưu ý: 
- Có thể cộng dồn gói nạp (Ví dụ: nạp 5 lần gói 20k trong 1 ngày).
- Phần thưởng sẽ bị mất khi qua ngày, vì thế chúa công nạp vui lòng nhận quà trong ngày.