Tích nạp 7 ngày

♦ Thời gian:
• Diễn ra: từ 0:00 ngày 15/01 – 23h59 ngày 21/01
• Tổng số ngày điểm danh: Nạp 7 ngày (không có điểm danh bù)

♦ Phạm vi: Toàn máy chủ (S1-S1337)

♦ Tham gia tại: Giao diện chính → Hoạt Động → Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải).

♦ Thể lệ:
• Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp hoặc thanh toán trực tiếp trong game.
• Hình thức tích lũy: Số lượng nạp trong ngày đạt 20k120k trở lên, 2 sự kiện nạp sẽ được chạy song song.
*Lưu ý: Khi Chúa công đã nạp 20k để nhận phần thưởng mốc 20k thì chỉ cần nạp thêm 100k để nhận tiếp các phần thưởng mốc 120k.

Tích nạp 7 ngày - mỗi ngày 20k
Số ngày tích lũy Lựa chọn 1 Lựa chọn 2 Lựa chọn 3 Lựa chọn 4
Tích lũy nạp đạt 1 ngày Chiêu Hiền*10 Quận Thủ Ấn*2 Chân Võ Cam-Chọn*2  
Tích lũy nạp đạt 2 ngày Đột Phá Đơn*2000 Quận Thủ Ấn*2 Chân Võ Cam-Chọn*2  
Tích lũy nạp đạt 3 ngày Rương Chọn Tướng Cam*1 Thích Sử Ấn*2 Hàn Băng Kiếm*1  
Tích lũy nạp đạt 4 ngày Rương Chọn Thần Binh Cam*2 Thích Sử Ấn*2 Xích Vũ Giáp*1  
Tích lũy nạp đạt 5 ngày Rương Cẩm Nang*3 Cỏ Xanh*2 Mặc Ngọc Quán*1  
Tích lũy nạp đạt 6 ngày Rương Chọn Thần Binh Đỏ*2 Cỏ Xanh*2 Kim Ti Ngoa*1  
Tích lũy nạp đạt 7 ngày Hồ Lô Linh Bảo*5 Rương Chọn Trân Bảo*25 Thần Binh H.Kim*2 Nguyên Thạch*1

Tích nạp 7 ngày - mỗi ngày 120k
Số ngày tích lũy Lựa chọn 1 Lựa chọn 2 Lựa chọn 3
Tích lũy nạp đạt 1 ngày Thần Binh H.Kim*1 Thần Binh Cam*6 Thần Binh Đỏ*2
Tích lũy nạp đạt 2 ngày Thần Binh H.Kim*1 Thần Binh Cam*6 Thần Binh Đỏ*2
Tích lũy nạp đạt 3 ngày Thần Binh H.Kim*1 Thần Binh Cam*6 Thần Binh Đỏ*2
Tích lũy nạp đạt 4 ngày Thần Binh H.Kim*1 Thần Binh Cam*6 Thần Binh Đỏ*2
Tích lũy nạp đạt 5 ngày Thần Binh H.Kim*1 Thần Binh Cam*6 Thần Binh Đỏ*2
Tích lũy nạp đạt 6 ngày Thần Binh H.Kim*2 Thần Binh Cam*8 Thần Binh Đỏ*4
Tích lũy nạp đạt 7 ngày Thần Binh H.Kim*2 Thần Binh Cam*8 Thần Binh Đỏ*4