Tích nạp 7 ngày

♦ Thời gian:
• Diễn ra: từ 0:00 ngày 16/05 – 23h59 ngày 22/05
• Tổng số ngày điểm danh: Nạp 7 ngày (không có điểm danh bù)

♦ Phạm vi: Toàn máy chủ (S1-S1093)

♦ Tham gia tại: Giao diện chính → Hoạt Động → Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải).

♦ Thể lệ:
• Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp hoặc thanh toán trực tiếp trong game.
• Hình thức tích lũy: Số lượng nạp trong ngày đạt 20k trở lên.

Số ngày tích lũy Lựa chọn 1 Lựa chọn 2 Lựa chọn 3
Tích lũy nạp đạt 1 ngày Chiêu Hiền*10 Quận Thủ Ấn*2 Chân Võ Cam-Chọn*1
Tích lũy nạp đạt 2 ngày Đột Phá Đơn*2000 Quận Thủ Ấn*2 Chân Võ Cam-Chọn*1
Tích lũy nạp đạt 3 ngày Rương Chọn Tướng Cam*1 Thích Sử Ấn*2 Chân Võ Cam-Chọn*2
Tích lũy nạp đạt 4 ngày Rương Chọn Thần Binh Cam*2 Thích Sử Ấn*2 Hàn Băng Kiếm*1
Tích lũy nạp đạt 5 ngày Rương Cẩm Nang*3 Cỏ Xanh*2 Xích Vũ Giáp*1
Tích lũy nạp đạt 6 ngày Rương Chọn Thần Binh Đỏ*2 Cỏ Xanh*2 Mặc Ngọc Quán*1
Tích lũy nạp đạt 7 ngày NB*5555 Rương Trân Bảo*20 Kim Ti Ngoa*1