Tích lũy tiêu

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, khi Chúa công tích lũy tiêu đạt các mốc như bên dưới sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Chi tiết phần thưởng như sau:
Ngọc Bích Thưởng  Số lượng
400 Rương Tứ Thần 5
800 Chìa Tứ Thần 5
1250 Rương Chọn Đá Tẩy Luyện 30
Mảnh Phá Quân Tùy Chọn 10
Đột Phá Đơn 1000
Đá Luyện-Cao 30
Thức Tỉnh Đơn 1000
Đá Thần Binh 1000
Đá Luyện-Bảo 100
2000 Rương Chọn Đá Tẩy Luyện 50
Mảnh Phá Quân Tùy Chọn 15
Đột Phá Đơn 2000
Đá Luyện-Cao 90
Thức Tỉnh Đơn 2000
Đá Thần Binh 2000
Đá Luyện-Bảo 200
2500 Rương Chọn Đá Tẩy Luyện 70
Mảnh Phá Quân Tùy Chọn 25
Đột Phá Đơn 3000
Đá Luyện-Cao 120
Thức Tỉnh Đơn 3000
Đá Thần Binh 3000
Đá Luyện-Bảo 300
Rương Chọn Nguyên Thạch 1
4000 Thần Thú May Mắn 3
8000 Rương Chọn Nguyên Thạch 2
Đá Luyện-Hiếm 320
Kim Nghiên Đài 640
Phá Quân-Chọn 2
Biến Thân Cam May mắn 1
14000 Rương Chọn Đá Tẩy Luyện 450
Tướng Tinh Bí Ẩn 8
Rương Chọn Nguyên Thạch 2
C.Nang Đỏ-Chọn 1
25000 Rương Chọn Đá Tẩy Luyện 560
Thần Binh Vạn Năng Vàng 10
Rương Chọn Nguyên Thạch 2
Hồ Lô Tử Kim 5
Thần Thú Cam May Mắn 1
Chiến Mã Cam May Mắn 1
Thẻ B.Hình Cam-Chọn 1
Rương Chọn Mệnh Tinh Đỏ 1
32000 C.N Huynh Đệ-Ngọc 1
C.N Huyết Chiến-Ngọc 1
Rương Chọn Danh Tướng Cam 1
Chiến Mã Cam-Chọn 1
Thần Thú Cam-Chọn 1
C.Nang Kim-Chọn 1
Hồ Lô Tử Kim 5
Danh Tướng Cam May Mắn 1
60000 Biến Thân Đỏ May Mắn 1
C.N Bế Cảnh-Tinh 1
Danh Tướng Cam May Mắn 1
Rương Chọn Vũ Khí Cam 1
Chiến Mã Cam-Chọn 1
Thần Thú Cam-Chọn 1
C.N Khéo Léo-Tinh 1
Thần Thú Đỏ May Mắn 1
85000 C.N Tàn Sát-Ngọc 1
C.N Đồng Thù-Ngọc 1
Rương Chọn Danh Tướng Cam 1
Chiến Mã Cam-Chọn 1
Thần Thú Cam-Chọn 1
Danh Tướng Cam May Mắn 1
C.N Bộc Phát-Tinh 1
C.N Đánh Úp-Tinh 1
100000 Biến Thân Đỏ May Mắn 1
C.N Hấp Thụ-Ngọc 1
C.N Hào Hiệp-Ngọc 1
C.N Hấp Huyết-Ngọc 1
Rương Chọn Vũ Khí Cam 1
Chiến Mã Cam-Chọn 1
Thần Thú Cam-Chọn 1
Đại Danh Tướng Yến Tiệc 1