Gói quà đặc biệt

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 9 Gói Quà Đặc Biệt tương ứng với từng mốc nạp khác nhau. Chúa công có thể mua trực tiếp trong game.
Chi tiết gói quà mỗi ngày như sau:

Gói vật phẩm bán ngày 18/07:

Gói quà Ngọc Bích Vật phẩm Giới hạn mua
50 Ngọc Bích Chìa và Rương Hoàng Kim*10 1 lần
250 Ngọc Bích Thần Binh Cam*3
Dưa Ướp Lạnh*2

Nguyên Bảo*100
5 lần
560 Ngọc Bích Rương Chọn Đá Tẩy Luyện*80
Dưa Ướp Lạnh*3
Nguyên Bảo*200
5 lần
800 Ngọc Bích Trí Hoán Phù*6
Dưa Ướp Lạnhễ*5

Nguyên Bảo*300
5 lần
1600 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*30
Dưa Ướp Lạnh*10
Nguyên Bảo*600
5 lần
2400 Ngọc Bích Đá May Mắn*100
Dưa Ướp Lạnh*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần
5400 Ngọc Bích Bàn Long Văn Bích*22
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần
5400 Ngọc Bích Nguyên Thạch*8
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Tứ Thần-Chọn*1
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần

Gói vật phẩm bán ngày 19/07:

Gói quà Ngọc Bích Vật phẩm Giới hạn mua
50 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*1
1 lần
250 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*5
Dưa Ướp Lạnh*2

Nguyên Bảo*100
5 lần
560 Ngọc Bích Thần Binh Cam*7
Dưa Ướp Lạnh*3
Nguyên Bảo*200
5 lần
800 Ngọc Bích Bảo Vật Cam-Chọn*2
Dưa Ướp Lạnh*5
Nguyên Bảo*300
5 lần
1600 Ngọc Bích Đá Luyện-Hiếm*140
Dưa Ướp Lạnh*10
Nguyên Bảo*600
Cử Thiện Lệnh*1
5 lần
2400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*45
Dưa Ướp Lạnh*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần
5400 Ngọc Bích Phá Quân-Chọn*3
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
2 lần
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*105
Dưa Ướp Lạnh*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Tam Thanh Vũ*1
Dưa Ướp Lạnh*30

Nguyên Bảo*2000
2 lần