Tích lũy tiêu

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, khi Chúa công tích lũy tiêu đạt các mốc như bên dưới sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Chi tiết phần thưởng như sau:
Ngọc Bích Phần thưởng  Số lượng 
1250 Rương Chọn Đá Tẩy Luyện*50 hoặc Mảnh Phá Quân*15 hoặc Đột Phá Đơn*3000 hoặc Đá Luyện-Cao*120 hoặc Thức Tỉnh Đơn*3000 hoặc Đá Thần Binh*3000 hoặc Đá Luyện Bảo*300 1
2500 Rương Chọn Đá Tẩy Luyện*100 hoặc Mảnh Phá Quân*35 hoặc Đột Phá Đơn*3000 hoặc Nguyên Thạch*1 hoặc Đá Luyện-Cao*120 hoặc Thức Tỉnh Đơn*3000 hoặc Đá Thần Binh*3000 hoặc Đá Luyện Bảo*300 1
5000 Nguyên Thạch*1 hoặc Đá Luyện-Hiếm*200 hoặc Kim Nghiên Đài*400 hoặc Rương Chọn Trang Bị Phá Quân*1 1
11,250 Nguyên Thạch*2 hoặc C.N Đỏ Chọn*1 hoặc Rương Tướng Đỏ-Chọn*1 hoặc Bộ Tứ Thần-Chọn*1 1
25,000 Nguyên Thạch*2 hoặc C.N Đỏ-Chọn*1 hoặc Rương Tướng Đỏ-Chọn*1 hoặc Rương Chọn Trang Bị Tứ Thần*1 hoặc Rương Chọn Thẻ B.Hình Cam*1 1
32,000 C.N Huynh Đệ-Ngọc*1 hoặc C.N Huyết Chiến-Ngọc*1 hoặc Danh Tướng Cam-Chọn*1 hoặc Rương Chọn Chiến Mã*1 hoặc Thần Thú Cam-Chọn*1 hoặc C.Nang Kim-Chọn*1 1
60,000 Rương Chọn Mệnh Tinh Sinh Tồn*1 hoặc C.N Huynh Đệ-Ngọc*1 hoặc C.N Huyết Chiến-Ngọc*1 hoặc Vũ Khí Cam-Chọn*1 hoặc Rương Chọn Chiến Mã Cam*1 hoặc Thần Thú Cam-Chọn*1 hoặc C.Nang Kim-Chọn*1 1
85,000 C.N Huynh Đệ-Ngọc*1 hoặc C.N Huyết Chiến-Ngọc*1 hoặc Danh Tướng Cam-Chọn*1 hoặc Rương Chọn Chiến Mã Cam*1 hoặc Thần Thú Cam-Chọn*1 hoặc C.Nang Kim-Chọn*1
100,000 Rương Chọn Mệnh Tinh Sinh Tồn*1 hoặc C.N Huynh Đệ-Ngọc*1 hoặc C.N Huyết Chiến-Ngọc*1 hoặc Vũ Khí Cam-Chọn*1 hoặc Rương Chọn Chiến Mã Cam*1 hoặc Thần Thú Cam-Chọn*1 hoặc C.Nang Kim-Chọn*1