Đổi tài nguyên

Chúa công có thể dùng Tài Nguyên đang có để đổi những vậy phẩm cực hot.
*Đặc biệt: trong sự kiện này Chúa công có thể đổi nguyên liệu từ Xuân Thu Chiến Quốc (chỉ áp dụng cho server 120 ngày trở lên - tuy nhiên ở các server này sẽ không cho đổi Xuân Thu Chiến Quốc bằng NB)
Vật phẩm
Số lượng
Số lần 
Tài nguyên tiêu hao/lần
Đá Luyện-Bảo
100
10 lần
Bạc*1.000.000
Đá Luyện-Hiếm
10
5 lần
Tinh Thiết*5000
Thần Binh Đỏ
1
3 lần
Công Trạng*12.000
Đột Phá Đơn
500
4 lần
Uy Danh*5000