Gói quà đặc biệt

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 9 Gói Quà Đặc Biệt tương ứng với từng mốc nạp khác nhau. Chúa công có thể mua trực tiếp trong game.
Chi tiết gói quà mỗi ngày như sau:

Gói vật phẩm bán ngày 02/08:

Gói quà Ngọc Bích Vật phẩm Giới hạn mua
50 Ngọc Bích Chìa và Rương Hoàng Kim*10 1 lần
250 Ngọc Bích Thần Binh Cam*3
Khí Cầu Vui Vẻ*2

Nguyên Bảo*100
5 lần
560 Ngọc Bích Rương Chọn Đá Tẩy Luyện*80
Khí Cầu Vui Vẻ*3
Nguyên Bảo*200
5 lần
800 Ngọc Bích Trí Hoán Phù*6
Khí Cầu Vui Vẻ*5

Nguyên Bảo*300
5 lần
1600 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*30
Khí Cầu Vui Vẻ*10
Nguyên Bảo*600
5 lần
2400 Ngọc Bích Đá May Mắn*100
Khí Cầu Vui Vẻ*15
Nguyên Bảo*1000
3 lần
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Chu Dịch Lễ Ký*8
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Rương Cẩm Nang Đỏ-Chọn*2
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Tứ Thần Chọn*1
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Bảo*2000
4 lần

Gói vật phẩm bán ngày 03/08:

Gói quà Ngọc Bích Vật phẩm Giới hạn mua
50 Ngọc Bích Rương Chiến Quốc*1
1 lần
250 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*5
Khí Cầu Vui Vẻ*2

Nguyên Bảo*100
5 lần
560 Ngọc Bích Thần Binh Cam*7
Khí Cầu Vui Vẻ*3
Nguyên Bảo*200
5 lần
800 Ngọc Bích Bảo Vật Cam-Chọn*2
Khí Cầu Vui Vẻ*5
Nguyên Bảo*300
3 lần
1600 Ngọc Bích Thần Trí Hoán Phù*4
Khí Cầu Vui Vẻ*10
Nguyên Bảo*600
Cử Thiện Lệnh*1
5 lần
2400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*45
Khí Cầu Vui Vẻ*15
Nguyên Bảo*1000
5 lần
5400 Ngọc Bích Rương Chọn Trân Bảo*105
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Nguyên Thạch*8
Khí Cầu Vui Vẻ*30
Nguyên Bảo*2000
5 lần
5400 Ngọc Bích Tam Thanh Vũ*1
Khí Cầu Vui Vẻ*30

Nguyên Bảo*2000
2 lần