Phúc lợi toàn dân: Mở rương

Trong thời gian hoạt động, hệ thống miễn phí xuất ra vật phẩm: Quà Ngũ Phúc
Nguồn xuất:
• Rớt: PB Chính, PB Tinh Anh, Du Ngoạn (PB Chính - Du Ngoạn tổng cộng 1 ngày rớt 24 cái vật phẩm mới, đạt giới hạn sẽ không rớt nữa).
• Phúc Lợi: Đăng Nhập Mỗi Ngày, Boss Quân Đoàn 1, Boss Quân Đoàn 2, Thí Luyện, Vấn Đáp, Tam Quốc Chiến Kỷ.
• Nạp: Mỗi ngày mua gói nạp (reset gói mỗi ngày).