Thời gian

Nhân dịp gộp server Danh Tướng 3Q xin ra mắt chuỗi sự kiện chúc mừng. Các bạn hãy mau tham gia để nhận nhiều phần quà hấp dẫn nhé!
  • Thời gian diễn ra: 00:00 20/04 đến 23:59 21/04
  • Phạm vi: Chỉ diễn ra ở server gộp:

Server nameCách ThứcTên Server GộpTime

S126-Từ Thịnh

1 cụm 7 con

S126-128.S130-132.S136

20/04/2020

S127-Nhân Phẩm Muôn Năm

S128-Gia Cát Khác

S130-Chu Trị

S131-Tôn Tịnh

S132-Lăng Tháo

S136-Lục Tích

S129-Khám Trạch

1 cụm 5 con

S129.S133-134.S137-138

S133-Nhân Phẩm Mãi Mãi

S134-Chu Hằng

S137-Lưu Tán

S138-Tôn Hưu

S135-Tưởng Khâm

1 cụm 5 con

S135.S140.S143-145

S140-Nhân Phẩm Cực Độ

S143-Tôn Hạo

S144-Tôn Lượng

S145-Phan Chương

S139-Đinh Phụng

1 cụm 7 con

S139.S141-142.S146.S151-153

S141-Tôn Lỗ Ban

S142-Tổ Mậu

S146-Toàn Tông

S151-Thư Thụ

S152-Lưu Biểu

S153-Lý Nho

S147-Tôn Đăng

1 cụm 7 con

S147-150.S154-156

S148-Nhân Phẩm Đây Rồi

S149-Trương Lương

S150-Trương Bảo

S154-Nhân Phẩm Suốt Đời

S155-Hán Hiến Đế

S156-Hà Thái Hậu

S157-Hà Tiến

1 cụm 7 con

S157-163

S158-Phan Phượng

S159-Vương Doãn

S160-Viên Đàm

S161-Nhân Phẩm Đỉnh Cao

S162-Lý Thôi

S163-Trần Đăng