TÍNH NĂNG ĐỘT PHÁ GIỚI HẠN TRANG BỊ CAM LÊN ĐỎ

 • Điều kiện:
  • Tính năng Đột Phá Giới Hạn Trang Bị được mở khi nhân vật đạt cấp 85
  • Chỉ có bộ Phá Quân mới có thể Đột Phá Giới Hạn Trang Bị lên đồ đỏ
 • Nguyên liệu:
  • Hán Thư: 2 món Đồ Cam cùng tên
  • Xuân Thu: số lượng 12
  • Chiến Quốc: số lượng 12

  

NỘI DUNG

 • Khi nhân vật đạt cấp 85 thì tính năng Đột Phá Giới Hạn Trang Bị sẽ được mở. Chỉ có bộ Phá Quân là những trang bị cam duy nhất có thể Đột Phá Giới Hạn Trang Bị lên đồ đỏ.
 • Đột Phá Trang Bị từ cam lên đỏ bắt buộc phải có 2 trang bị cam cùng tên, 12 Xuân Thu và 12 Chiến Quốc. Không tốn thêm tài nguyên để Đột Phá Giới Hạn Trang Bị

 

 • Nguyên liệu dùng để đột phá có thể tìm trong các phó bản và các tính năng, event hạn giờ.
 • Sau khi Đột Phá Giới Hạn Trang Bị cấp tinh luyện sẽ được cập nhật lại cho phù hợp với tổng exp tinh luyện của trang bị.

Chỉ số thuộc tính sau khi Đột Phá Giới Hạn Trang Bị