Tích lũy tiêu ngọc bích

♦ Thời gian mở: từ 00:00 ngày 09/06 - 23:59 ngày 11/06

♦ Phạm vi: S1 – S1834 (các server từ ngày 1 có thể tham gia)

♦ TÍCH LŨY TIÊU NGỌC BÍCH
Mốc tiêu Ngọc Bích Vật phẩm Số lượng
1250 Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch 1
Rương Chiến Quốc 2
Rương Chọn Trân Bảo 10
Thần Binh Cam 5
Trí Hoán Phù 3
Nguyên Thạch 1
Thần Binh H.Kim 1
2500 Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch 1
Rương Chiến Quốc 2
Rương Chọn Trân Bảo 10
Thần Binh Cam 5
Trí Hoán Phù 3
Nguyên Thạch 1
Thần Binh H.Kim 1
5000 Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch 2
Rương Chiến Quốc 4
Rương Chọn Trân Bảo 15
Thần Binh Cam 10
Trí Hoán Phù 6
Nguyên Thạch 2
Thần Binh H.Kim 2
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên 5
11.250 Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch 4
Rương Chiến Quốc 8
Rương Chọn Trân Bảo 30
Trạch Hiền Lệnh 3
Nguyên Thạch 4
C.Nang Đỏ-Chọn 1
Đá Hàng Vạn Thanh Long 1
Phá Quân-Chọn 1
25.000 Rương Chọn Trân Bảo 50
Nguyên Thạch 8
Tam Thanh Vũ 1
C.Nang Đỏ-Chọn 1
Bộ Tứ Thần-Chọn 1
Rương Chọn Mệnh Tinh Đỏ 1
Đá Hàng Vạn Thanh Long 1
32.000 Đại Tiệc-Rương Khí Linh Đỏ Ngẫu Nhiên 1
C.N Huynh Đệ-Ngọc 1
C.N Huyết Chiến-Ngọc 1
Rương Tướng Kim Ngẫu Nhiên 1
Chiến Mã Cam-Chọn 1
Thần Thú Cam-Chọn 1
Biến Thân Đỏ May Mắn 1
Rương Chọn Danh Tướng Cam 1
60.000 Rương Chọn Mệnh Tinh Sinh Tồn 1
C.N Bế Cảnh-Tinh 1
Danh Tướng Cam May Mắn 1
Rương Chọn Vũ Khí Cam 1
Chiến Mã Cam-Chọn 1
Thần Thú Cam-Chọn 1
C.N Khéo Léo-Tinh 1
C.N Tiến Thoái-Ngọc 1
85.000 C.N Tàn Sát-Ngọc 1
C.N Đồng Thù-Ngọc 1
Rương Chọn Danh Tướng Cam 1
Chiến Mã Cam-Chọn 1
Thần Thú Cam-Chọn 1
Đại Tiệc-Rương Khí Linh Vàng Ngẫu Nhiên 1
C.N Bộc Phát-Tinh 1
C.N Đánh Úp-Tinh 1
100.000 Đại Tiệc-Rương Khí Linh Vàng Ngẫu Nhiên 1
Rương Chọn Vũ Khí Cam 1
Chiến Mã Cam-Chọn 1
Thần Thú Cam-Chọn 1
Kinh Hồng Vũ 1
C.N Hào Hiệp-Ngọc 1
C.N Hấp Huyết-Ngọc 1
C.N Hấp Thụ-Ngọc 1

♦ GÓI BÁN NGỌC BÍCH
*Lưu ý: Không reset số lần mua khi qua ngày.
Giá Ngọc Bích
Lựa Chọn 1
Lựa Chọn 2
Lựa Chọn 3
Số lần mua
50
Thần Tài Nguyên Bảo*10
 
 
15
250
Chiến Mã May Mắn*1
Hồ Lô Linh Bảo*1
Rương Chọn Trân Bảo*4
15
560
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên*1
Trí Hoán Phù*4
Thần Binh Cam*8
15
800
Rương Thanh Sương Chọn (Trang Bị Cam cấp 2)*4
Rương Chiến Quốc*4
Rương Chọn Lễ Ký-Chu Dịch*1
15
1600
Rương Chọn Lễ Ký-Chu Dịch*2
Rương Chọn Trân Bảo*25
Thần-Trí Hoán Phù*4
15
2400
Rương Chiến Quốc*12
Hồ Lô Tử Kim*5
Rương Chọn Trân Bảo*38
15
3600
Tướng Đỏ/Kim Ngẫu Nhiên*7
Biến Thân Cam Nam May Mắn*1
Biến Thân Cam Nữ May Mắn*1
15
5400
Tướng Tinh Bí Ẩn*14
Rương Chọn Trân Bảo*88
Phá Quân Chọn*3
15
5400
Rương Chọn Lễ Ký-Chu Dịch*8
Rương Chọn Cẩm Nang Đỏ*2
Nguyên Thạch*8
15
5400
Chiến Mã Cam May Mắn*1
Thần Thú Cam May Mắn*1
Biến Thân Đỏ May Mắn*1
15