Tích lũy tiêu ngọc bích

♦ Thời gian mở: từ 00:00 ngày 12/11 - 23:59 ngày 14/11
♦ Phạm vi: S1 – S1632 (các server từ ngày 1 có thể tham gia)

♦ TÍCH LŨY TIÊU NGỌC BÍCH
Mốc tiêu Ngọc Bích Vật phẩm Số lượng
1250 Lễ Ký Chu Dịch Tùy Chọn 1
Rương Chiến Quốc 2
Rương Chọn Trân Bảo 10
Thần Binh Cam 5
Trí Hoán Phù 3
Nguyên Thạch 1
Thần Binh H.Kim 1
2500 Lễ Ký Chu Dịch Tùy Chọn 1
Rương Chiến Quốc 2
Rương Chọn Trân Bảo 10
Thần Binh Cam 5
Trí Hoán Phù 3
Nguyên Thạch 1
Thần Binh H.Kim 1
5000 Lễ Ký Chu Dịch Tùy Chọn 2
Rương Chiến Quốc 4
Rương Chọn Trân Bảo 15
Thần Binh Cam 10
Trí Hoán Phù 6
Nguyên Thạch 2
Thần Binh H.Kim 2
Rương Tướng Đỏ-Kim May Mắn 1
11.250 Lễ Ký Chu Dịch Tùy Chọn 4
Rương Chiến Quốc 8
Rương Chọn Trân Bảo 30
Trạch Hiền Lệnh 3
Nguyên Thạch 4
C.Nang Đỏ-Chọn 1
Đá Hàng Vạn Chúc Long 1
Phá Quân-Chọn 1
25.000 Rương Chọn Trân Bảo 50
Nguyên Thạch 8
Tam Thanh Vũ 1
C.Nang Đỏ-Chọn 1
Bộ Tứ Thần-Chọn 1
Rương Chọn Mệnh Tinh Đỏ 1
Đá Hàng Vạn Chúc Long 1
32.000 Danh Tướng Cam May Mắn 1
C.N Huynh Đệ-Ngọc 1
C.N Huyết Chiến-Ngọc 1
Rương Tướng Kim Ngẫu Nhiên 1
Chiến Mã Cam-Chọn 1
Thần Thú Cam-Chọn 1
Biến Thân Đỏ May Mắn 1
Rương Chọn Danh Tướng Cam 1
60.000 Rương Chọn Mệnh Tinh Sinh Tồn 1
C.N Bế Cảnh-Tinh 1
Danh Tướng Cam May Mắn 1
Rương Chọn Vũ Khí Cam 1
Chiến Mã Cam-Chọn 1
Thần Thú Cam-Chọn 1
C.N Khéo Léo-Tinh 1
C.N Tiến Thoái-Ngọc 1
85.000 C.N Tàn Sát-Ngọc 1
C.N Đồng Thù-Ngọc 1
Rương Chọn Danh Tướng Cam 1
Chiến Mã Cam-Chọn 1
Thần Thú Cam-Chọn 1
Danh Tướng Cam May Mắn 1
C.N Bộc Phát-Tinh 1
C.N Đánh Úp-Tinh 1
100.000 Rương Chọn Mệnh Tinh Sinh Tồn 1
Rương Chọn Vũ Khí Cam 1
Chiến Mã Cam-Chọn 1
Thần Thú Cam-Chọn 1
Kinh Hồng Vũ 1
C.N Hào Hiệp-Ngọc 1
C.N Hấp Huyết-Ngọc 1
C.N Hấp Thụ-Ngọc 1

♦ GÓI NẠP NGỌC BÍCH
Giá Ngọc Bích
Lựa chọn 1
Lựa chọn 2
Lựa chọn 3
Số lần mua
50
 Thần Tài Nguyên Bảo*10
 
5
250
Chiến Mã May Mắn*1
Hồ Lô Linh Bảo*1
Rương Chọn Trân Bảo*4
5
560
Tướng Đỏ-Kim May Mắn*1
Trí Hoán Phù*4
Thần Binh Cam*8
5
800
Rương Thanh Sương Chọn (Trang Bị Cam cấp 2)*4
Rương Chiến Quốc*4
Rương Chọn Lễ Ký-Chu Dịch*1
5
1600
Rương Chọn Lễ Ký-Chu Dịch*2
Rương Chọn Trân Bảo*25
Thần-Trí Hoán Phù*4
5
2400
Rương Chiến Quốc*12
Hồ Lô Tử Kim*5
Rương Chọn Trân Bảo*38
5
3600
Tướng Đỏ-Kim May Mắn*7
Biến Thân Cam Nam May Mắn*1
Biến Thân Cam Nữ May Mắn*1
5
5400
Tướng Tinh Bí Ẩn*14
Rương Chọn Trân Bảo*88
Phá Quân Chọn*3
5
5400
Rương Chọn Lễ Ký-Chu Dịch*8
Rương Chọn Cẩm Nang Đỏ*2
Nguyên Thạch*8
5
5400
Chiến Mã Cam May Mắn*1
Thần Thú Cam May Mắn*1
Biến Thân Đỏ May Mắn*1
1